» » » Seniors Without Borders
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6

Bliv aktiv i SuG

Er du interesseret i at bidrage, så meld dig ind i SuG. Din indsats gør en forskel!

Særlig projektstøtte til jeres SuG-projekt?

23. august 2017

Alle SuG afdelinger har nu mulighed for at give en særlig støtte til projekter i foreningens regi. Læs her om principper og vurderingsgrundlag for ansøgninger

 Særlig projektstøtte: Principper og vurderingsgrundlag for ansøgninger

 
Hvert år afsættes om muligt en pulje på foreningens budget til imødekommelse af ansøgninger om særlig projektstøtte eller anden særlig støtte til afdelingerne.
1.     Denne pulje fordeles i den årlige budgetlægning mellem afdelingerne og landsforeningen, således at afdelingerne i årets løb kan bevillige særlig støtte til projekter som knytter sig til de enkelte afdelinger inden for den afsatte beløbsramme, medens
2.     bestyrelsen kan bevillige særlig projektstøtte hvor afdelingernes beløbsramme ikke rækker. Bestyrelsen kan alene bevilge særlig projektstøtte, hvis støtten vurderes at ligge indenfor foreningens formål og aktuelle strategi, og foreningens samlede økonomiske reserver kan dække bevillingen. Bevillingen skal gives i samarbejde med afdelingen, idet ansøgning altid skal sendes til afdelingsledelsen, som kan videresende til bestyrelsen
 
Ansøgninger til særlig støtte skal indsendes til afdelingsledelsen/bestyrelsen i god tid før et afdelings/bestyrelsesmøde.
Puljen kan anvendes primært til refusion eller dækning af helt særlige og/eller uforudsete udgifter.
 
De enkelte afdelinger kan selvstændigt inden for budgetrammerne bevillige:
1. til endeligt godkendte projekter (hvor der foreligger et godkendt projektskema : 
·       Uddannelse for lokalt ”ansatte” i projekt- eller regnskabsstyring, som ikke har kunnet indarbejdes i den egentlige projektansøgning.
·       Genetablering af en væsentlig, mislykket aktivitet. 
·       Støtte i form af udlæg i situationer med forsinkede/nølende bevillinger (”bridging”). Støtten skal tilbagebetales, når bevillingen er indgået fra hoveddonor eller anden donor.  
·       Rejse-, men ikke opholdsudgifter med et eller flere af nedenstående formål:  
a.     En rejse t/r til et igangværende projekt, hvor det vurderes, at besøget er nødvendigt for at søge projektet genoprettet eller omorganiseret, og hvor udgiften ikke kan dækkes af projektbevillingen.
b.     En rejse t/r til et ansøgt SuG projekt, hvor udgiften er medtaget i finansieringsansøgningen eller i ansøgning til anden donor, og hvor besøget har til formål at sikre, at projektets mål, rammer, indhold og tidsplan er i overensstemmelse med projektbeskrivelsen. Støtten skal tilbagebetales, når projekt finansieringen foreligger.
Afdelingsledelsen kan bevilge allerede afholdte rejseudgifter indenfor det forløbne halvår, hvis formålet har ligget inden for et eller flere af ovenstående formål.
2. til godkendte projektidéer (hvor der foreligger et godkendt projektskema):
forhåndstilsagn om sær-bevilling, som kommer til udbetaling, når et projekt er endeligt godkendt (godkendt projektskema):
·       tilskud til nødvendige forberedelser i Syd til et projekt med henblik på at kvalificere arbejdet med udarbejdelse af ansøgning om finansiering.
Udgifter, der kan bevilges, begrænser sig til:
a.     Rejseudgifter for een rejse t/r – dog ikke opholdsudgifter
b.     Mødeudgifter i Syd, herunder lokal møde-fortæring, i forbindelse med den nødvendige forberedelse.
Der kan desuden gives tilskud til produktudvikling i bredere forstand, hvis det af bestyrelsen vurderes at ligge indenfor foreningens formål og aktuelle strategi. Ansøgningen sendes til afdelingsledelsen, som afstemmer med ledelsen.
 
Forhåndsbevilling af tilskud skal ske, inden udgifterne afholdes og inden projektet forpligter sig til sådanne udgifter.
 
 
 
*) En ansøgning skal indeholde:
 
Projektnavn
Omfang (Hvad søges?)
Formål (Hvad søges til?)
Baggrund (Hvorfor søges?)
Alternativ kilde (Hvor ellers søgt? og resultatet!)
Projektets eller afdelingens bankkonto nr.
Navn på den projektansvarlige, der har godkendt ansøgningen
 
Udbetaling kan kun ske til projektet; ikke til personer!
 
Opdateret senest  19.01.2017
Af Keld Skaaning
Træder i kraft
01.09.2017
Vedtaget i Landsbestyrelsen 21.8.2017
 

Arkiveret som