AAC (Augmentative and Alternative Communication) in Kenya
Børn & unge Kenya

AAC in Kenya er pr. 31. marts 2020 afsluttet, regnskabet er udfærdiget og afsluttende rapport er afleveret til CISU.

I godt tre år har arbejdet stået på og resultatet har været opløftende.

Samarbejdet mellem projektgruppen og Tunaweza Special Self-Help Group og andre aktører på området har resulteret i, at AAC-metoden blev godkendt af Kenya Institute for Curriculum Development (KICD) under det kenyanske undervisningsministerium i foråret 2018, og den er nu integreret i læseplanerne for specialundervisning i Kenya.

Næste skridt er, at metoden bliver bredt ud til alle skoler i Kenya. Det er i princippet KICD, som har dette ansvar.

Som et resultat af interventionen praktiseres AAC på to modelskoler i Nakuru med i alt 454 elever, hvoraf en tredjedel er uden et funktionelt talesprog. 39 lærere og 29 øvrige medarbejdere arbejder med AAC metoden på de to skoler.

Elevernes forældre gør i et vist omfang brug af metoden sammen med deres børn. Andre, der har været inddraget i interventionen, er specialskoler, Curriculum Support Officers og Assessment Centre (svarer til PPR) i Nakuru County samt lokale og centrale myndigheder.

Kenya Institute for Special Education (KISE) er i færd med at tilrette deres egne læseplaner, således at de kan tilbyde lærere på efteruddannelse kurser i AAC.

Forældreorganisationerne har opnået færdigheder inden for lobby- og fortalervirksomhed, og det er deres fortjeneste, at projektet forholdsvis hurtigt i forløbet overtalte KICD til at godkende AAC metoden. Forældreforeningerne forfølger nu andre mål, f.eks. etablering af beskyttede værksteder og bofællesskaber for deres voksne børn, når de forlader skolen.

ISAAC International er en verdensomspændende organisation, der har til formål at fremme kendskabet til AAC-metoden samt søge at udvikle metoden til gavn for børn og voksne uden et funktionelt sprog.

Støttet af projektet AAC i Kenya 2 blev en kenyansk afdeling af ISAAC International i efteråret 2019 godkendt af de kenyanske myndigheder. Medlemmer af forældreforeningerne, skolelederne og andre sidder i   bestyrelsen for ISAAC Kenya.

Denne organisation vil i fremtiden være det lokomotiv, som holder AAC i gang i Kenya og være den vagthund, der sørger for, at de nyeste fremskridt vil blive introduceret til det kenyanske skolesystem.

AAC I

I marts 2015 fik SUG godkendt projektet ”AAC in Kenya” med en bevilling fra CISU på 168.758 kr.

AAC står for Augmentative and Alternative Communication, på dansk Alternativ Supplerende Kommunikation, ASK. Det er en metode, som bruges verden over til at sikre, at personer uden tale eller med meget begrænset tale får en mulighed for at kommunikere – en mulighed, som er dikteret af FNs menneskerettigheds-konvention for mennesker med handicap. Konventionen blev ratificeret af Kenya i 2008.

Læs artikel: “AAC in Kenya” 

Projektet er opstået i forlængelse af, at Lisbeth Aaen og Ole Holst gennem to udsendelser med Mellemfolkeligt Samvirke har haft kontakt med specialskoler i Kenya. Det drejer sig først og fremmest om Nakuru Hills Special School, hvor Lisbeth og Ole arbejdede i to år i slut firserne.

Pangani Special School and Learning Centre også i Nakuru samt Jacaranda Special School i Nairobi viste også interesse. En stor procentdel af eleverne på skolerne har ikke noget talt sprog, hvilket er en stor udfordring for skolerne i deres daglige arbejde.

Det førte til, at Lisbeth Aaen, som havde arbejdet med ASK på Dybkær Specialskole i Silkeborg under et besøg i Kenya i februar 2014 præsenterede metoden for ledere og lærere på skolerne. Her udviste man stor interesse for metoden. Da brug af AAC / ASK metoden ikke giver meget mening uden forældrenes medvirken, blev det besluttet at lade projektet tage udgangspunkt i forældreorganisationerne, som i forvejen var blevet dannet ved hver skole.

De tre selvhjælpegrupper er:

 • Nakuru Hillls: Tunawesa Special Self Help Group ( Tunawesa er swahili for ”Vi kan”)
 • Pangani: Precious Gift Project Group
 • Jacaranda: Pillars of Hope Self Help Group

Hver af disse grupper skrev herefter anmodninger til SUG om hjælp til at introducere AAC ved deres respektive skoler i Kenya.

Projektet består af en række aktiviteter:

 • Oplysningsmøder med forældregrupperne med emnerne – Hvad er AAC – Fortalervirksomhed og lobbyisme – Hvordan drives en organisation
 • Et to ugers kursus i foråret 2015 for 15 lærere fra de tre skoler. En såkaldt TOT training. Training of Trainers. To specialister fra Dybkær Specialskoles vejledningsteam er undervisere sammen med Lisbeth Aaen og Ole Holst.
 • De trænede kenyanske lærere står efterfølgende for undervisningen af deres kolleger på skolerne samt af så mange forældre som muligt.
 • Metoden implementeres på skolerne i maj – juni 2015. Lisbeth Aaen og Ole Holst rejser rundt på skolerne og monitorer fremskridtet og laver supervision.
 • Afsluttende møde med forældre og lærere i juni 2015, hvor foreløbige resultater og mulige fremtidssenarier drøftes.
 • I februar 2016 evalueres projektet med henblik på udbredelse til andre skoler i Kenya.

AAC in Kenya sluttede i denne fase den 1. april 2016. Rækken af aktiviteter forløb som planlagt. Generelt var projektet en stor succes. Adskillige elever får nu træning i at udtrykke sig på trods af, at de ikke har noget sprog.

Konflikt – På ét punkt opstod der et problem. Netop som kurset for lærerne på de tre skoler skulle starte brød en konflikt på Jacaranda Special School ud i lys lue. Skolelederen blev afskediget og skolens bestyrelse trak sig tilbage. Kun én lærer blev sendt til kurset. Det var derfor svært for vedkommende at vende tilbage til Jacaranda Special School og på egen hånd implementere metoden blandt kollegerne. På de to andre skoler vendte de trænede lærere planmæssigt tilbage og startede undervisningen af kolleger, elever og forældre.

Strejke – Et andet problem, der opstod, var en strejke blandt alle Kenyas lærere. Den varede 7 uger, og betød, at processen standsede. I realiteten gik det ud over hele 3. term 2015, og man skulle faktisk starte forfra, da skoleåret startede i januar 2016. I bakspejlet kan vi se, at vi skulle have ladet projektet vare to år i stedet for kun et år. Det tager tid for lærerne at tilegne sig erfaringer med metoden, og det tager tid for eleverne at respondere på metoden.

Foreningerne – I forhold til forældreforeningerne var der stor forskel på deres drive og deres evne til at få deres organisation til at fungere. Der forestår til stadighed et stort arbejde med kapasitetsopbygning for dem i forholdt til at leve op til fokuspunkterne i deres vedtægter.

Fortsættelse af projektet – Projektgruppen besøgte i februar/marts alle forældreforeningerne og alle tre skoler. Sammen med dem diskuterede vi mulighederne for at fortsætte projektet. Vi aftalte, at vi vil forsøge at forsætte med et tre-årigt forløb, med yderligere uddannelse af lærerne og forældregrupperne. Man foreslår, at skolerne skal være modelskoler for andre skoler, og udbrede kendskabet til metoden.
Derudover er målet, at AAC skal optages i Kenyas  undervisningsministeriums curriculum for specialskoler og at Kenya Institute for Special Education, KISE, skal tilbyde kurser i metoden. Det er en stor opgave både for skolerne og for forældreforeningerne.

Forældreforeningerne prioriterer højt etablering af bofællesskaber og beskyttede værksteder.

I projektgruppen håber vi at komme i betragtning med en ansøgning til CISU i september 2016 med et fase to projekt, der strækker sig over 2017 – 2018 – 2019.

Projektafslutning: Projekt AAC in Kenya I sluttede den 1. april 2016 efter at have været undervejs i kun et år. Hvordan gik det, og er der ern vej frem? Det har projektgruppen undersøgt:

Læs: Artikel “Metoder til kommunikation med personer uden sprog”

AAC II

Målene for AAC in Kenya II er:

 • At elever uden sprog samt forældre og lærere ved specialskolerne i Nakuru County tilegner sig og praktiserer metoden
 • At de to skoler i Nakuru County opnår status af modelskoler, således at myndigheder, politikere, professionelle, forældre og andre med interesse for AAC kan se hvordan metoden praktiseres
 • At AAC kan brede sig til resten af Kenyas specialskoler og specialklasserækker, ved at metoden ved projektets afslutning i 2020 bliver optaget i det kenyanske undervisningsministeriums læseplaner for kommunikation vedrørende børn uden sprog eller med begrænset sprog
 • At to forældreorganisationer udsprunget af de to skoler sættes i stand til at drive en demokratisk organisation samt lave lobby og fortalervirksomhed for at forbedre situationen i alle livets forhold for børn og voksne med særlige behov

For at nå disse mål er der tilrettelagt en række aktiviteter i årene 2017 – 2018 – 2019, bl.a.:

 • Fortsat uddannelse af lærere i metoden
 • Involvering af flere skoler i Nakuru County
 • Involvering af de kenyanske Pædagogisk Rådgivningskontorer
 • Kapacitetsopbygning af forældregrupper
 • Møder og lobbyvirksomhed vedr. myndigheder og politikere

Projektet evalueres i foråret 2020.

Nyt: Dansk fingeraftryk på ny skolereform i Kenya

Da vi gik i gang med anden fase af projektet AAC in Kenya 2, var det med en opfattelse af, at det ville være vanskeligt at overtale det kenyanske undervisningsministerium til at anvende metoden Alternativ Supplerende Kommunikation (AAC) overfor børn uden sprog i de kenyanske skoler.

Det viste sig ikke at være tilfældet!

I projektet var vi så heldige, at netop som AAC in Kenya fase 2 gik i luften, var Kenya Institute for Curriculum Development i gang med en reform af skolevæsenet, som bl.a. skulle indlemme specialundervisning i læseplanerne. 

Projektet blev inviteret til at demonstrere metoden overfor Ministry of Education.   

Ministeriet var begejstret. Som en embedsmand sagde: ”This is what we’ve been looking for”.

Et af de mål, som AAC in Kenya håbede at opnå i januar 2020, var allerede nået indenfor det første halve år af projektforløbet.  

Arbejdet fortsætter ad to spor:

 • Højne niveauet på de to skoler i Nakuru, som optræder som modelskoler.
  Her kan alle med interesse møde op og se, hvordan AAC metoden foregår i klasseværelset. 

Lærerne her er pt de eneste, som kan udføre metoden helt nede på klasseniveau. Derfor er det vigtigt at disse to skoler er mange skridt foran, så de kan vise vejen.

 • Samarbejdet med de to forældreforeninger, Tunaweza Special Self Help Group og Gifted Agles Self Help Group.
  Det drejer sig om fortsat kapacitetsopbygning i forhold til at påvirke myndigheder, politikere, erhvervsliv og befolkningen i almindelighed om personer med særlige behov og deres livsvilkår og hvordan disse vilkår kan forbedres.
  Foreningerne arbejder hårdt på at etablere beskyttede værksteder og bofællesskaber for deres handicappede børn, og projektgruppen har netop modtaget et forslag til en ansøgning om midler til at igangsætning af det. 

Projekt AAC in Kenya 2 er støttet af CISU med 330.014kr. over en periode på 3 år, som slutter i 2020.