Efteruddannelse af lærere i Ecole Primaire, Burkina Faso
Skole Børn & unge Uddannelse Burkina Faso

Samarbejdsparter
ASECD – Association de Soutien aux Enfants en Circonstance Difficile

 

Projektmål :

Projektets mål er at bidrage til at løfte befolkningen i Burkina Faso ud af fattigdom, til at forbedre deres levevilkår, til at minimere analfabetismen ved at fremme mulighederne for at flest mulige børn gennemfører den 10 årige skolegang. Projektet skal styrke lærerne i Ecole Primaires (1.-6.kl.) kompetencer til at gennemføre en læseundervisning, som gøre eleverne i stand til at bestå prøven efter 6. skoleår, så de kan fortsætte deres skolegang i Ecole Secondaire (4 skoleår).

 

Projektaktivitet:

Indsatsen består af en ugentlig seminardag for 50-60 lærere å 6 skoler i Ouagadougou.  Ugens øvrige skoledage besøger projektgruppen lærernes undervisning ude på skolerne, observerer og giver feedback.  På seminardagen samles alle lærerne til faglige oplæg, gruppearbejde og forberedelse af konkrete tiltag i undervisningen i den efterfølgende uge. De faglige oplæg og gruppearbejdet formidler de pædagogiske og didaktiske principper som den nordiske pædagogiske forskning gennem en årrække har kunnet påvise fremmer elevernes læselyst og læsekompetencer. Oplæg og gruppearbejder giver lærerne metoder til iagttagelse af elevernes læseniveau og vejledning i forhold til relevante indsatser i forhold til de forskellige niveauer i klassen. Seminardagene giver lærerne ideer til aktiviteter, der kan inspirere eleverne til at udtrykke sig på tale og skrift og til at læse med mange forskellige hensigter, strategier og metoder.

 

Seminardagene forestås af projektgruppen (SUG). Ugens øvrige dage besøger projektgruppens medlemme skolerne på skift, observerer lærernes undervisning, giver dem feedback og råd og ideer til forbedring af undervisningen i deres konkrete klasse i forhold til de konkrete omstændigheder – elevtal i klassen, de fysiske rammer, lærernes ønsker om at fokusere på bestemte metoder og indsatser, der kan fremme elevernes læseudvikling. Der er fokus på, at eleverne får mulighed for aktivt at arbejde med deres læseudvikling, selvstændigt og i samarbejde med kammeraterne.

 

Seminardagene har forskellige dagsordener, som udgør en progression i forhold til udfordringerne i læseundervisningen. 1. seminardag lægger således vægt på betydning af læsekompetencer for den enkelte og for samfundet, samt på faser i elevernes læseudvikling. På denne baggrund skal lærerne i i deres praksis identificere og beskrive deres konkrete elevers læseniveau. 2. seminardag lægger vægt på præsentation og diskussion af metoder til understøtning af de forskellige identificerede læseniveauer med henblik på at højne disse. På 3. seminardag vælger og forbereder lærerne indsatsområder, som vil kun fremme netop deres elevers læsning. 4. seminardag samler op og forbereder arbejdet i de lærertam, som lærerne fremover skal støtte sig til i videreudviklingen af deres læseundervisning.  2.-3. og 4 seminardag rummer derudover et dagsordenspunkt, hvor lærerne deler erfaringer om deres indsatser i den forgangne uge – gode og dårlige. Hvad lykkedes? og hvad gik knap så godt? med refleksioner over hvorfor og hvad der så kan gøres bedre.

Forventet finansiering:

Projektgruppen har søgt CISU om finansiering af de konkrete udgifter i forbindelse med projektgruppens rejse og ophold.

Bæredygtighed:

Bæredygtigheden i projektet søges sikret bl.a. gennem de lærerteam, der etableres i forløbet. Disse lærerteam fortsætter arbejdet, og samarbejdet understøttes af ASECD gennem løbende mødevirksomhed i associationens lokaliteter, forestået og monitoreret af Associationens ledelse og pædagogiske personale og med skolelederne som vigtige deltagere og bidragydere. (Kapacitetsopbygning). Efterhånden som ASECD udvider deres støtte til børn på andre end de aktuelt involverede 6 skoler vil de pædagogiske og didaktiske principper spredes til andre lærere og skoler, som vil blive involveret i lærerteamene og i den løbende monitorering.  Skulle en lærer forlade en af skolerne, vil denne lærer være bærer af de nye principper og bringe dem videre, ligesom nye lærere på de involverede skoler vil blive inddraget i udviklingen gennem deres optagelse i et lærerteam. Associationen bidrager, økonomisk støttet af deres samarbejdspartnere og af undervisningsministeriet (ved Dr. Evariste Magloire Yogo) i Burkina Faso, til udarbejdelse af et undervisningsmateriale baseret på det gennemførte efteruddannelsesforløb. Materialet vil indeholde de pædagogiske og didaktiske principper for en frugtbar læseundervisning, der er formidlet i efteruddannelsesforløbet, samt eksempler på konkrete undervisningsmetoder og ideer til aktivering af eleverne. Materialet vil inkludere de deltagende læreres erfaringer og ideer. Materialet, som  fremover vil kunne inspirere og støtte lærerne i deres bestræbelser på at gennemføre ’den gode læseundervisning’, forventes udgivet i 2020. Undervisningsministeriet ønsker at udbrede materialet til andre/alle skoler i Burkina Faso.

Forventet start og slutdato:

Som følge af afslag på ansøgning til CISU kendes start-og slutdato ikke på nuværende tidspunkt – vi håber på nov./dec. 2020

Status februar 2021:

Projektet er pt sat på stand by. Dels pga corona situationen, men især på grund af den usikre sikkerhedssituation i landet