St. Anne Academy
Skole Uddannelse Kenya

Skole Uddannelse Kenya

St. Anne Academy er en børneskole for fattige og udsatte børn i Nanyuki, Kenya, som Basiliska Waruguru Martin tog intiativ til at oprette i 2008. Mange børn i den fattige del af Nanyuki kommer ikke i den offentlige skole, fordi det trods en lovgivning om fri skolegang i Kenya i praksis er forbundet med en del udgifter at holde et barn i skole, og også fordi undervisningen ofte er mangelfuld. Basiliska Waruguru Martin var selv ansat i en kommunal skole, da hun besluttede at sige op og starte sin egen skole. Hun gik rundt til fattige forældre i byens slumområde med sin idé, og startede efter nogle måneder op med 12 elever i børnehaveklassealderen. Hun har år efter år bygget en klasse på skolen, så der nu er 7 klasser på skolen med i alt omkring 110 børn.

Forældrene betaler skolepenge i det omfang, de er i stand til det. Kniber det i en periode at betale, får eleven lov til at forblive i skolen, men i længden lader det sig ikke gøre.

De skolepenge forældrene betaler, og den støtte skolen får fra SuG, anvendes til skolens drift, leje af en skolebygning, uhyre små lærerlønninger, skolemad til børnene, skoleuniformer og undervisningsmaterialer. Da St Anne Academy som sagt kun optager børn fra fattige og udsatte familier, er driften delvis afhængig af, at der tilføres midler udefra, fordi forældrebetalingen alene ikke vil kunne dække de faktiske omkostninger ved at drive skolen.

På skolen undervises der efter kenyansk skolelovgivning i de foreskrevne fag og med afholdelse af de obligatoriske prøver. Der er selvfølgelig forskel på elevernes evner, men skolen har et generelt højt karakterniveau. St. Anne Academy har til huse i en lejet bygning, som er udstyret meget enkelt, og der er behov for skoleinventar af enhver art.

Mål for projektet

Det overordnede projektmål er sammen med skolens ledelse at sikre skolens eksistens og udbygning for derved at bidrage til, at børnene får en kvalitets skoleuddannelse, der på langt sigt giver dem en mulighed for at skabe sig et livsgrundlag, der er bedre end forældrenes og dermed være mønsterbrydere.

Projektet konkrete delmål består i, 1) at sikre skolegang for børnene på St. Anne Academy gennem sponsorater.  2) at støtte skolens materielle udbygning økonomisk, 3) at være behjælpelig med videreuddannelse af skolens lærere og 4) at stille frivillig arbejdskraft til rådighed i det omfang, skolen ønsker det.

Projektaktiviteter

St. Anne Academy har siden 2011 haft 10 sponsorater. Sponsorerne får jævnligt oplysninger om udviklingen på skolen og om børnenes trivsel og fremgang. Et sponsorat koster 100 kr. om måneden.

Derudover har SuG projektgruppen gennem de sidste 10 år tilvejebragt midler fra private fonde og donorer. Det har sat St. Anne Academy i stand til at købe lærebøger i alle fag til skolens elever, til at få syet skoleuniformer til eleverne, og til at sikre en skoleudflugt. Skolens forældre har med hjælp fra os og det britske militær, der er stationeret i Nanyuki, fået hegnet skolen ind og rejst en bygning med 4 nye klasseværelser. Det er færdiggjort i løbet af 2019. Lærere og forældre har i 2020 opsat hegn omkring skolen.

Skoleåret 2020 har været helt forskelligt fra de andre år på grund af Covid 19. Efter 1. termin blev skolen sammen med alle skoler i Kenya lukket ned, og eleverne er først vendt tilbage pr. 4. januar 2021. Den danske projektgruppe aftalte sammen med skolens leder Basiliska Warugu, at sponsorstøtten til skolen fortsatte, og at støtten i lukkeperioden blev brugt på sociale formål. Eleverne får et måltid varmt mad i skolen, når der er undervisning – for mange dagens eneste, og da forældrene har haft en begrænset indtjening også på grund af Covid 19, har behovet for hjælp været stort.

For at styrke St Anne Academy’s fundament og tilknytning til lokalsamfundet  har Basiliska fået myndighedsgodkendt STABES CBO. Det er sammenlignet med danske forhold en forældre- og støtteforening, som yder praktisk hjælp, men som også har indflydelse på skolens drift.