Indlæser Begivenheder
 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Afdeling Midt: Årsmøde og orientering om kapacitetsundersøgelsen
12. august 2020, 16:0019:00

Referat af årsmøde

Seniorer uden Grænser

Afdeling Midtjylland

Onsdag den 12. august 2020

 

 Orientering om Kapacitetsananlyse:

Poul Krøijer gav inden årsmødet et oplæg om SuG’s Kapacitetsnalyse.

PP slides fra oplægget kan læses her: 10.8.20 Præsentation af KapAna. til årsmødet

 

 1. Valg af dirigent og referent

Afdelingsformanden Anne Marie Flensted bød velkommen til årsmødet og forestod valget af dirigent og referent. Som dirigent valgtes Gunnar Skou og som referent Mette Rostgaard Evald enstemmigt og med applaus.

 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at årsmødet er indkaldt rettidigt. Dirigenten supplerede med glæde, at det er lykkedes med nogen forsinkelse at afholde årsmødet. Og også således, at det afholdes inden generalforsamlingen den 26. august.

 

 1. Afdelingsledelsens beretning for 2019

 

Medlemmerne

Vi har i SuG Region Midt haft ny tilgang af medlemmer og nogle har forladt os. Der var i alt 110 medlemmer ved udgangen af 2019. Vi har arbejdet med vores aktiviteter både her i landet og i projekterne i udviklingslandene. Nogle er medlemmer for at støtte foreningen og for at holde sig orienteret om vores aktiviteter, andre er aktive gennem deltagelse i medlemsmøder, projekter og oplysningsinitiativer her i landet. Vi ser gerne begge grupper i foreningen.

Medlemsmøderne

Medlemsmøderne er opdelt i to emner. En del af mødet er beregnet til udveksling af idéer, anekdoter, rejseoplevelser og den slags uformel samtale, mens der for den anden del er et program – et tema til information eller til drøftelse.

Vi har holdt 5 temamøder. Mødernes indhold har været foredrag om SuG –projekter bl.a. i Guinea. Møde med projekter i Kenya, etableret netværk og afholdt møde igen i efteråret. Møde om eksternt projekt om gadebørn i Burkina Faso. Møde om SUG´s klima og miljøstrategi. Julemøde med visning af ny hjemmeside samt fortælling om projekt i Uganda. Desuden medvirket i gennemførelse og deltagelse i seminar om SUG´s procedurer og projekterfaringer.  Læs mere i SuG Update og på hjemmesiden.

 

 

Aktivitetsgrupper

Vi deltog også med en bod på Møllestiens julemarked den sidste lørdag i november. Markedet er en tradition, som mange lægger deres første juleindkøb efter, og vi er glade for, at vi kan tilbyde lækre, gode og anderledes varer til en absolut rimelig pris. Vi kender efterhånden vores kundegruppes foretrukne vareønsker og kunne også i 2018 klare efterspørgslen.

Bestyrelse /afdelingsledelse

På årsmødet i marts 2019 blev valgt ny økonomiansvarlig Mona Jensen. Desuden blev valgt 2 nye medlemmer Mette Rostgaard Evald og Torben Jensen. Mona Jensen udtrådte af afdelingsledelsen i februar 2020.

Afdelingsledelse har holdt 10 møder i perioden januar 2019 til februar 2020. Der har været opfølgning på flere projekter, udarbejdelse af oplæg til og samarbejde med landsbestyrelsen, opfølgning på procedurer ifm. projektgennemførelsen og fondsansøgninger samt vedr. økonomi. Afdelingsledelsen medvirket i opfølgning på handlingsplan for foreningen samt på strategi og handlingsplan for Midt.

Der er foretaget opfølgning på medlemsregistrering og medvirket ved etablering af ny hjemmesiden. Stor tak til Per Søvsø for dette samt for at påtage sig jobbet som webmaster.

Afdelingsledelsen har medvirket i kapacitetsanalysen, som er gennemført af CISU.

Det løbende ledelsesarbejde har omhandlet økonomi, ansøgninger, godkendelse af projekter, hjælp til projektgrupper samt opfølgning på nye medlemmer, tilrettelæggelse af temamøder, kommunikation og PR m.m.

Afdelingsledelsen i Midt har i 2019 godkendt 4 nye projekter: Clean Environment Initiative Project 2 (CEIP), Uganda, NDERE Kulturmøde (oplysningsprojekt i Danmark), Efteruddannelse af lærere i Ecole Primære, Uganda, Development of Women´s economic selfreliance, Indien (Fortsættelsesprojekt af Family Empowerment Project ll (nr 208).

Der var i alt 25 projekter hvoraf nogle blev afsluttet i 2019. Der henvises til beretning for projekter.

Afdeling Midtjylland har i 2019 fået fem bevillinger fra CISU’s Civilsamfundspulje på i alt 1.940.216 kr.

 • 977 kr.: Reduction and empowerment of young female dropouts in Soroti, Uganda,
 • 915 kr.: Empowerment of Children and Youth in the Yaaku Community, Kenya,
 • 612 kr. : Det grønne landbrugsbælte omkring byen Kankan, Guinea,
 • 702 kr.: Hope in Life for Young Single Mothers and their Children, Kenya,
 • 000 kr. :  Strengthening of Child Friendly Organisation’s capacity, Uganda.

4 af bevillingerne dækker 2 år, og én dækker ½ år.

I 2019 har projekterne fået udbetalt 135.450 kr. fra fonde, legater og private virksomheder. Det drejer sig om:

 • Velux Fonden, Merkur Fonden,
 • C.Beckgaards og Hustrus Legat,
 • Gudrun og Erik Kauffmans Fond,
 • Honorarfonden i Novo, Jubilæumsfonden  08.1973,
 • Solar Fonden af 1978,
 • Lions Club i Silkeborg,
 • Y’s Men’s Club i Randers,
 • Inner Wheel i Give, Sooptimisterne i Randers
 • NYT SYN, Viborg og Randers.

7  projekter har nydt godt af disse midler.

Der er indsamlet private midler blandt SuG Midtjyllands medlemmer, og andre private sponsorer. I alt har syv projekter indsamlet 26.800 kr.

Særlig projektstøtte i 2019.

Afdelingsledelsen har i 2019 ikke udbetalt særlig projektstøtte, men har bevilget projektstøtte på kr 9.100,- til udbetaling i 2020 samt et udlæg på kr. 29.000,-.

Der er givet særlig projektstøtte i:

 

 • 2018: kr. 37.000,-,
 • 2017: kr. 48.000,-
 • 2016 72.000,-

 

Der er givet støtte til bl.a. rejse i forbindelse med genopretning af projekt, en rejse pr projekt (til flere projekter) i forbindelse med udarbejdelse af kvalificeret ansøgning om finansiering samt til nyt elefant hegn. Dette blot som eksempler.

 

Beretningen blev herefter godkendt uden bemærkninger og med applaus

 

 1. Orientering om afdelingsregnskab for 2019 og afdelingsbudget for 2020.

 

Keld Skaaning fremlagde regnskab 2019:

 

 • Overskud for 2019: 48.000 . Der blev budgetteret med kr. 400. Årsagen er, at der ikke har  været ansøgninger til behandling om særlig projektstøtte.
 • Vi passer naturligvis på ikke at bruge flere penge end højst nødvendigt. Der er ikke brugt penge til PR og markedsføring. Det burde der så nok have været.
 • Kontorartikler: Der er brugt kr. 2.000, men budgetteret med kr. 500
 • Husleje: Vi har tidligere brugt penge til leje af lokaler i CISU. Vi bruger ikke disse lokaler længere
 • Gebyrer bank: kr. 15.000

 

Spørgsmål og svar til regnskabet:

 

Sp.: Kjeld Holmboe: Beholder vi overskuddet i afdelingen?

 

Sv.: Nej, der går tilbage til bestyrelsen. Vi får så tildelt de midler for 2020, som vi efter tildelingskriterierne er berettigede til.

 

Sp.: Inger Quist: Der er ansøgt om bevilling på kr. 10.000 via pengefonden (indtjente penge frasalg af varer) til et skoleprojekt i Nepal. Hvordan fremgår det?

 

Sv.: I regnskabet er opført kr. 17.000 i fonden. Bevillingen er givet i 2020 og vil fremgå af regnskabet herfor

 

Regnskabet godkendt med akklamation:

 

Keld Skaaning fremlagde budget for 2020:

 

 • Indtægter: Tildelt efter de vedtagne kriterier: 60.000
 • Der er budgetteret med kr. 35.000 til særlig projektstøtte
 • Organisationsomkostninger: Der er afsat stort set de samme poster som i 2019.
 • Administrationsomkostninger: Der er budgetteret med færre udgifter til gebyrer, fordi der er færre projektkonti

 

Det budgetterede resultat er kr. 0

 

Spørgsmål og kommentarer til budgettet:

 

 • Charlotte: Hvis man betaler via PBS, så koster pengeoverførsler mere end via kortbetaling. Opfordrede til at se på, om der kan spares noget der.

 

 • Kjeld Holmboe: Hvor meget betaler vi i vekselgebyrer?
 • Svar: Vi betaler meget i vekselgebyrer, for Merkur bank opererer med ikke ret mange af de møntfødder, som vi arbejder med i projekterne.
 • Kim Petersen: Vores to banker ligger i den meget lave end af gebyrskalaen.

 

 

 1. Præsentation af hovedlinier for afdelingens virke i 2020.

 

Med henvisning til kapacitetsanalysen vil hovedlinierne i 2020 være:

 1. Kommunikation skal styrkes internt samt eksternt til offentligheden, også fra projekter. Kommunikationsplatform skal udvides – KU
 2. Medlemmerne som ressourcer. Der skal være fokus på forventningsafstemning samt at vi har aktive, motiverede og kompetente medlemmer. Vi ønsker at opbygge et netværk og kompetence-oversigt
 3. Projekterne skal professionaliseres og med tilbud om kurser. Organisationen skal understøtte projekternes arbejde med vidensdeling og netværksopbygning på tværs geografisk og tematisk
 4. Der skal nedsættes en fundraising gruppe
 5. Covid-19 udfordringer – fremadrettede løsninger, metoder og læring i projektarbejdet

 

Det løbende ledelsesarbejde vil indeholde:

 

 • økonomi
 • ansøgninger
 • godkendelse af projekter
 • temamøder
 • kommunikation og PR
 • landsbestyrelsen

 

Kommentarer og forslag til ideer:

 

Poul Krøijer:

 • Synes også vi skal have det sjovt. Han opfordrer til, at der arrangeres udflugter og besøg
 • Studiegruppe: Der er 15 deltagere (heraf 5 fra Midt). Der arbejde i gruppen med at dykke ned i doughnut-økonomien (cirkulær økonomi), som bl.a. er vedtaget i Amsterdam. Der arbejdes på at få Aarhus til at være med.

 

Inger Quist:

 • Der er ikke kommet så mange til årsmødet. Hvad kan det skyldes?

 

 

Kommentarer:

 • Mette Rostgaard: Den aktuelle coronasituation i Aarhus holder givetvis mange væk fra deltagelse i møder
 • Erna Møller: Der har været god tilslutning til temamøderne.
 • Poul Krøijer: Det skyldes ikke utilfredshed med foreningen. Men pt er det en anderledes hverdag for alle, og der er stadig ferietid. Man kunne tænke i til næste årsmøde at gøre det til også en social sammenkomst.
 • Anne Marie Flensted: Vi vurderede, at det i år var vigtigt at informere om kapacitetsundersøgelsen.

 

 

 1. Indkomne forslag.

 

Der var ikke indkommet forslag.

 

 1. Valg af medlemmer til afdelingsledelsen.

 

Formand:

 • På valg er Anne Marie Flensted, der ikke genopstiller.

 

 • Erna Møller opstiller. Erna har været medlem i 7 år i SuG, er medlem af projektgrupper i Zimbabwe og Uganda. Været med i afdelingsledelsen i  ca. 3 år. Erna har vikarieret for Anne Marie under hendes orlov. Erna blev valgt med akklamation.

 

Medlemmer:

 • Keld Skaaning genopstiller ikke.

 

 • Hans Jørgen Nielsen har tilkendegivet, at han gerne vil stille op til posten som økonomiansvarlig. Hans Jørgen blev valgt med akklamation.

 

 • Kirsten Møller Hansen og Gunnar Skou stillede op og blev begge valgt med akklamation

 

 

 1. Eventuelt

 

Erna Møller:  Udtrykte en stor tak til Anne Marie og Keld for det stor arbejde i afdelingsledelsen i rigtig mange år, og som har været medvirkende til, at hun har mod på at overtage formandsposten.

 

Afslutning.

 

Anne Marie Flensted:  Har været glad  for og takkede for det gode samarbejde gennem alle årene i ledelsen og udvalgene. Anne Marie ønskede fortsat held og lykke med arbejdet.

 

 

Keld Skaaning: Takkede for samarbejdet og med henvendelse til de nyvalgte: deltagelse i afdelingsledens er en rigtig god måde at lære SuG og SuG’s arbejde at kende på.

 

Dirigenten erklærede herefter årsmødet for afsluttet kl. 18.05

 

 

 

Aarhus, den 15. august 2019

 

 

 

 

Sign.                                                                               Sign.

Guunar Skou                                                                  Mette Rostgaard Evald,

Dirigent                                                                          Referent

 

 

 

Detaljer

Dato:
12. august 2020
Tidspunkt:
16:00 – 19:00

Sted

FO byen
Frederikgsgade 78 c
Aarhus C, 8000 Danmark
+ Google Maps