Indlæser Begivenheder
 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Afdeling Midt Årsmøde
20. maj 2021, 17:0019:00

 

 Referat af årsmøde Seniorer uden Grænser Afdeling Midtjylland Torsdag den 20. maj 2021

 

 Valg af dirigent og referent

Afdelingsformanden Erna Møller bød velkommen til årsmødet og forestod valget af dirigent og referent. Som dirigent valgtes Keld Skaaning og som referent Mette Rostgaard Evald enstemmigt og med applaus.

 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at årsmødet var indkaldt rettidigt.  Ændring af stedet for afholdelsen, der var nødvendig, fordi Huset Trøjborg fortsat var lukket, er meldt ud i mail til alle, og der er ophængt seddel på hoveddør til Huset Trøjborg.

 

 1. Afdelingsledelsens beretning for 2020

2020 har været et anderledes og uforudsigeligt år for alle – i ikke kun Danmark, men i hele verden. Det har også været anderledes for os i Seniorer uden Grænser i såvel Danmark som i de lande, vi samarbejder med.

Det har krævet nytænkning i forbindelse med samarbejdet og kommunikationen generelt. Vi har lært at holde møder virtuelt, også med vores samarbejdspartnere i Syd. Vi har lært, at monitorering kan foregå på langdistance, ligeså at vi kan kommunikere virtuelt. Men det fysiske møde kan ikke erstattes, så vi håber på at verden snart åbner sig igen.

Vores håb er, at de trods alt gode erfaringer, vi har høstet sidste år, vil blive husket og udviklet på fremadrettet i vores arbejde med projekter.

Vi håber på i SuG, at vaccinationer når ud til alle i hele verden på ligelig og retfærdig vis inden alt for længe.

 

Medlemmer:

Vi har i SuG Region Midt haft ny tilgang af medlemmer og nogle har forladt os. Der var i alt 110 medlemmer ved udgangen af 2020 + 18 støttemedlemmer, 15 nye medlemmer og 1 udmelding.

Vi har mødt interesse i at samarbejde, deltage i projekter og at yde en indsats i SuG, eller blot holde sig orienteret om vores aktiviteter gennem deltagelse i temamøder.

 

Temamøder

Temamøderne henvender sig til alle, også ikke medlemmer af SuG. Alle er velkomne.

På temamøderne er der oplæg fra projekterne eller oplæg til debat/diskussion fra inviterede oplægsholdere.

Der er også plads til udveksling af ideer, anekdoter, rejseoplevelser og alle slags uformelle samtaler og ikke mindst at præsentere nye medlemmer.

SuG Midt har afholdt 2 ud af 5 planlagte temamøder i 2020.

Den 29.01.2020 ”Orientering om projektet den Grønne Landbrugsbælte i Guinea” v. Kim Petersen.

 

”Projekt Family Empowerment i Indien” v. Inge Bertelsen, som udover projektbeskrivelse også fortalte om, hvordan projektet er bygget op som et start-projekt, et opfølgnings-projekt og endelig et exit-projekt.

 

Aktivitetsgrupper:

Desværre har der ikke været bod på Møllestiens julemarked eller anden deltagelse i fælles promoveringer. Vi håber på et mere åbent 2021, hvor boderne og markederne kan åbne igen, og hvor vi kan købe smukke ting fra hele verden, og på den måde sprede kendskabet til SuG og samle midler til projekter.

 

Bestyrelse/afdelingsledelse

På grund af Corona-situationen i foråret, var vi nødsaget til at aflyse og udsætte vores årsmøde til august måned. Det var en hurtig og nødvendig beslutning, som heldigvis nåede ud til de fleste deltager inden årsmødet.

Årsmødet blev fastlagt til, den 12. august, hvor det lykkedes at gennemføre årsmødet med god tilslutning og deltagelse.

Erna Møller blev valgt som formand, Hans Jørgen Nielsen som økonomiansvarlig, Gunnar Skou og Kirsten Møller som medlemmer af afdelingsledelsen.

Afdelingsledelsen har haft syv møder, hvoraf de fleste har været virtuelle. Der har været afholdt et intro-møde for nye medlemmer.

 

Der har været afholdt 18 bestyrelsesmøder, alle med deltagelse fra Afdelingsledelsen.

Nye procedurer fra projekt-ide til gennemførelse er godkendt og besluttet af SuGs bestyrelse.

Nye strategier er udformet og vedtaget: SuGs overordnede strategi, Landbrug og Miljø samt Børn, unge og Uddannelse efter oplæg fra bestyrelse og arbejdsgrupper for endelig at blive henstillet til vedtagelse af seminar afholdt i Odense.

 

Afdelingsledelsen har godkendt følgende projekter:

Community Matters, Kenya, Fligth Free Project, Hope in Life og DCDC godkendt ansøgning til Lego Family Fond og Skoleliv i Nepal.

 

Særlig projektstøtte

Der er bevilget særlig projektstøtte til Bidi Bidi projekt, Ndera kulturmøde, Community Matters samt udlæg på projektet Family Empowerment retur.

Der er bevilget rejsetilskud samt dækning af kursusudgifter.

 

 

Bevillinger fra CISU:

Afdeling Midt har fået bevilget fra CISUs Civilsamfundspulje:

Environmental awareness project/program (EAP), Malawi

CEIP 2 – Clean Environment Initiative project 2

Environmental restoration and food security in Bidi Bidi

Family empowerment project – follow up activities

Mutasa Community Development Project !!, Zimbabwe

 

Private fonde:

I 2020 har SuG Midt fået 30.000 kr. fra Lego, samt i alt 11.500 kr. fra Mahnaz, Svømmeklubben Nyvang, Bent Fenger, Sooptimisterne i Mariager, Randers Y Men og Thorkild Pedersen samt 18.000 kr. fra Velux-fonden.

Der er gjort opmærksom på, at i den udsendte beretning er der fejl, som hermed rettes. Mahnaz er navnet på et sponsorbarn, som er støttet af Sooptimist Int. Mariager Fjord og Randers Y’s Men’s Club er det rette navn. Derudover er der projekt 241 Brilleforsyningen som i 2020 har fået støtte af Aarhus Y’s Men’s Club.

 

Kommentarer og spørgsmål til beretningen:

Poul Krøijer: Det er imponerende, at vi har formået at fastholde 110 medlemmer i så vanskeligt et år

Gunnar Skou oplyste, at medlemstallet i beretningen er pr. 31.december. Efter sletning af restanter i april/maj 2021 er tallet under 100.

Poul Krøijer: Det oplever vi så hvert år om foråret. Men også, at så kravler medlemstallet op igen henover resten af året

Hans Jørgen Nielsen: De mange virtuelle mødet har været effektive, Gode møder, hvor vi har sparet tid og transport.

Mette Rostgaard Evald: Projekterne har også været ramt af corona-pandemien. Men også vist, at der kan afholdes virtuelle møder med partnerne i Syd – også gennemføres monitorering. Men kan ikke erstatte den fysiske tilstedeværelse, og man kan vanskeligt indgå nye samarbejdsforhold via Teams og Zoom, og vi kan ikke afholde markedsaktiviteter, før vi igen har været ude at hente varer hjem.

Beretningen blev godkendt

 1. Regnskab

Hans Jørgen Nielsen fremlagde til orientering vedlagte regnskab. Budgettet for 2021 er det samme for 2021 som for 2021.

Der var ingen spørgsmål til regnskab og budget

 1. Præsentation af hovedlinjer for afdelingens virke for 2021

Erna Møller fremlagde afdelingsledelsens forslag til hovedlinier for 2021:

 • Kommunikation skal styrkes internt samt eksternt til offentligheden.
 • SuG skal være mere synlig som organisation i projekterne og være sparringspartner til projektdeltagerne, f.eks. i forholdt til SuGs strategier.
 • Medlemmerne som ressourcer. Der skal være fokus på forventningsafstemning ved modtagelse af nye medlemmer og opfordre til mentorordningen med det mål at forbedre modellernes adgang til såvel nye som igangværende projekter. Vi ønsker fortsat at opbygge et netværk og kompetence-oversigt.
 • Projekterne skal professionaliseres. Organisationen skal understøtte projekternes arbejde med vidensdeling og netværksopbygning på tværs geografisk og tematisk – netværk på tværs i projektgrupperne med deling af succeser og udfordringer. Der vil blive arrangeret et seminar desangående for projektgrupperne.
 • SuG som afdeling ønsker at understøtte medlemmernes kompetencer i forhold til at skrive en kvalificeret ansøgning i samarbejde med projektudvalget.
 • Covid-19 udfordringer – fremadrettede løsninger, metoder og læring i projektarbejdet
 • Løbende ledelsesarbejde:

– økonomi

– ansøgninger

– godkendelse af projekter

– temamøder

– kommunikation og PR

– landsbestyrelsen

 

Kommentarer:

 

Gunnar Skou:  Der er medlemmer, der bor andre steder end Aarhus og Randers. Afdeling Midt er et stort geografisk område, og medlemmer af Nord inviteres med til møder i Midt. Afdelingsledelsen har undersøgt mulighederne for annoncering af temamøde i lokale medier. Det kan være relevant, hvis vi f.eks. ønsker at gentage et temamøde med et interessant emne et andet sted end Aarhus

 

Der skal gøres en indsats for at få flere medlemmer i udkants-midt og også i Nord, så de der kan lave deres egen afdeling.

 

Der afholdes temamøde den 21. juni kl. 16.30 – 19.00 på Folkestedet med tema om Nicaragua.

 

Der er masser af muligheder for at netværke med andre NGO’ere. F.eks. er Ingeniører uden Grænser meget aktive omkring situationen i Uganda og tilbyder mødedeltagere medlemskab.

 

 1. indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag

 1. Valg af medlemmer til afdelingsledelsen
 • Mette Rostgaard Evald blev genvalgt
 • Torben Jensen ønskede ikke at genopstille
 • Jørgen Due blev valgt

Erna takkede Torben for indsatsen og bød Jørgen velkommen

Eventuelt:

Det blev annonceret, at der er Generalforsamling i SUG på Folkestedet  i Aarhus den 9. juni.

Mødet indledes med oplæg fra professor Lotte Meinert, Antropologisk Institut ved Aarhus Universitet om ’Alderdom i Ik folket i Uganda’

 

Aarhus , den 24. maj 2021

 

 

 

Keld Skaaning                                                                                                                     Mette Rostgaard Evald

Dirigent                                                                                                                                 Referent

 

 

Detaljer

Dato:
20. maj 2021
Tidspunkt:
17:00 – 19:00

Arrangør

Seniorer uden Grænser, Midt

Sted

huset trøjborg
Kirkegårdsvej 53
8200 Aarhus N, Danmark
+ Google Maps