Integrated project on psycho-social activites and food security in Doldol, Kenya
Børn & unge Kenya

 

 

Projektets formål er at sikre fokus på udvikling af børn og unges rettigheder og velfærd i fem Yaaku landsbyer i Doldol området i Laikipia North Sub County, Kenya samtidig med at der sikres fødevareforsyninger for beboerne i landsbyerne

Yaaku stammen er en minoritetsstamme, der hører til i området omkring Mukogodo Forest. Ressourcestærke medlemmer af stammen arbejder for at blive anerkendt som en selvstændig etnisk gruppe og ikke blot som en gruppe assimileret af Maasai stammen. Yaaku stammen er marginaliseret og i fare for at uddø, idet den omfatter mindre end 4000 mennesker. De fleste af medlemmerne bor i isolerede landsbyer langt fra det civiliserede samfund med de udfordringer og konsekvenser dette indebærer f. eks videreførelse af undertrykkende kulturelle traditioner som: arrangerede ægteskaber, omskæring af børn, børnedrab, kønsdiskrimination, begrænset adgang til undervisning og oplysning etc.
De sidste 4 år har der i Doldol området været udbredt tørke. Dette har medført sult blandt befolkningen og mange har end ikke kunnet få ét måltid mad om dagen. På den baggrund er der i begyndelsen af 2023 et projekt støttet med DERF midler.

 

 

I samarbejde med den lokale NGO, DCDC har SuG de sidste to år støttet op om et projekt med fokus på børns og unges rettigheder. Med involvering af lokalsamfundet har man arbejdet med at styrke børns og unges livsvilkår. DCDC har i den periode formået at skabe meget respekt i lokalsamfundet for deres arbejde.

Et ny projekt støttet med midler fra CISU starter 15. april 2023 og vil løbe i en toårig periode. I det nye projekt vil der foruden arbejdet med sikring af børns vilkår også være fokus på sikring af fødevareforsyning.
I denne intervention vil en gruppe unge og en gruppe kvinder blive trænet i moderne landbrugsmetoder og de vil i fællesskab dyrke et stykke land. Endvidere vil de blive trænet i dannelsen og ledelsen af selvhjælpsgrupper samt hvordan de på retfærdig vis kan distribuere de dyrkede afgrøder til resten af befolkningen i  området. Et forventet overskud af projektet vil gå til videreførelse af psykosociale aktiviteter for børn og unge.
Arbejdet med psykosociale aktiviteter for børn og unge samt information/involvering af øvrige befolkning i området vil blive udviklet yderligere og sikret i projektperioden
Målet ved slutningen af projektet er, at selvhjælpsgrupper er etableret i hver af de 5 landsbyer og at selvhjælpsgrupperne er ansvarlige for de psyko sociale aktiviteter og landbruget.

Projektgruppen har et meget fint samarbejde med partneren i Kenya, DCDC. Mange frivillige i DCDC laver et virkelig flot arbejde.
DCDC samarbejder desuden med en amerikansk organisation, der vil støtte dette projekt med finansiering af vandtanke, dripping system, elefant hegn mm.

 

 

English :

The purpose of the project is to ensure a focus on the development of the rights and welfare of children and young people in five Yaaku villages in the Doldol area of Laikipia North Sub County, Kenya and to ensure food supplies for the residents of the villages

The Yaaku tribe is a minority tribe that belongs to the area around Mukogodo Forest. Resourceful members of the tribe are working to be recognized as an independent ethnic group and not simply as a group assimilated by the Maasai tribe. The Yaaku tribe is marginalized and in danger of extinction, comprising less than 4000 people. Most of the members live in isolated villages far from civilized society with the challenges and consequences this entails, for example the continuation of oppressive cultural traditions such as: arranged marriages, child circumcision, infanticide, gender discrimination, limited access to education and information etc.
For the last 4 years, there has been widespread drought in the Doldol area. This has led to hunger among the population and many have not even been able to get one meal a day.

In collaboration with the local NGO, DCDC, the SWB project group has for the last two years supported a project focusing on the rights of children and young people. With the involvement of the local community, work has been done to strengthen the living conditions of children and young people. During that period, DCDC has managed to create a lot of respect in the local community for their work.

A new project supported with funds from CISU will start on 15 April 2023 and will run for a two-year period. In the new project, there will also be a focus on securing the food supply, in addition to the work on safeguarding children’s conditions.
In this intervention, a group of young people and women will be trained in modern agricultural methods and they will jointly cultivate a piece of land. Furthermore, they will be trained in the formation and management of self-help groups and how they can fairly distribute the cultivated crops to the rest of the population in the area. An expected profit from the project will go towards the continuation of psychosocial activities for children and young people.
The work with psychosocial activities for children and young people as well as information/involvement of the rest of the population in the area will be further developed and ensured during the project period
The goal at the end of the project is that self-help groups are established in each of the 5 villages and that the self-help groups are responsible for the psycho-social activities and agriculture.

The project group has a very good collaboration with the partner in Kenya, DCDC. Many volunteers in DCDC do an exellent job.
DCDC also collaborates with an American organization that will support this project with financing of water tanks, dripping system, elephant fence etc.