Det grønne landbrugsbælte omkring byen Kankan Fase 2
Landsbyudvikling Guinea

Det grønne landbrugsbælte omkring byen Kankan, fase II

– et projekt til Landbrugs- og Landsbyudvikling i Guinea –

Rejserapport november 2022

 

Etablering af internetcafé

 

Et projekt under Corona-pandemiens åg.

Den fortsatte Corona-pandemi har medført at rejse mellem Danmark og Guinea har været udelukket fra midt i marts måned 2020 til sensommeren 2021 .

Militærkup i Mali i august måned 2020 og i Guinea i september 2021 har medført at al samarbejde med Mali Folkecenter og ’Sahel Vert’ i Senegal indtil udgangen af 2021 har været umuliggjort.

En væsentlig del af de oprindeligt planlagte aktiviteter udgøres af vores undervisning og træning i bl.a. økologiske landbrugsmetoder, da vi ikke i planlægningsfasen har fundet kontakter i  Guinea, som kan varetage disse opgaver.

Indvidere har der været planlagt en studierejse til Mali.

 

                                                                                                               Demonstrations-parcel

Resumé af de væsentligste aktiviteter som er gemmenført

Trods disse vanskelige betingelser, er det lykkedes for CAMD at få landbrugsteknisk bistand af en lokal konsulent/underviser siden februar 2021 og frem til hans sidste rapport i maj 2021, og en lokal revisor har gennemført revision af regnskabet fra projektstart til udgangen af 2020.

Vi har haft løbende kontakt med CAMD, dels med månedlige aktivitetsrapporter og regnskab fra CAMD og dels har vi jævnligt haft SKYPE-møder med CAMDs præsident og projektets lokale koordinator, Mamadou Cherif.

Der afholdtes ekstraordinær generalforsamling i CAMD i oktober 2021, hvor projektets status var hovedemnet.

De vigtigste emner på generalforsamlingen var:

 1. Refleksioner over de aktiviteter som ikke har kunnet gennemføres
 2. Resultater opnået ved etableringen af demonstrations parceller, brugen af sol-tørrings anlæg og hjælpen fra den lokale konsulent
 3. Drøftelse af de nærmest forestående aktiviteter: ansættelse af to kvindelige facilitatorer, ansættelse af en ny konsulent og hans arbejdsopgaver, en studierejse og installation af solceller og computere
 • endvidere refererede nogle af kvinderne deres erfaringer fra demonstrations parcellerne, således:

Siata Touré fortæller om erfaringer med organisk gødning og tildækning af jorden

Awa-Fadima Kaba fortæller om mindre vandforbrug og forlænget høstsæson indtil oversvømmelserne begynder

Mali Kaba fortæller om betydningen af ko-gødning og tildækning af jorden for større løg

Kensa Cherif fortæller om hvordan tildækning og tættere såning af piment giver langt større antal frugter og et væsentlig mindre forbrug af vand.

Referat fra generalforsamlingen foreligger på fransk.

 

 

                                         

Flydende økologisk gødning                                                                                                                      Arbejde med jorden

Siden Generalforsamlingen i oktober 2021.

 • Projektets lokale koordinator Mamadou Cherif er fratrådt som følge af job i Sigiri, og han er erstattet af den ene hidtidige facilitator Lamine Kaba.
 • Der er nu ansat to nye facilitatorer, som begge er kvinder.
 • Der er ansat en ny konsulent/rådgiver, idet man ikke var helt tilfreds med den foregåendes arbejde.
 • I ugen fra den 11 til den 19 december har de to hidtidige facilitatorer sammen med de to nye kvindelige facilitatorer deltaget i et kursus om økologiske landbrugsmetoder hos Sahel Verts kursuscenter MAMPUYA i Senegal.
 • Vi har nu taget kontakt til GRETs folk i Guinea og har derved fået kontakt til andre lokale organisationer som arbejder med økologiske landbrug, som kan være egnede mål for en kommende studierejse for en mindre gruppe CAMD-medlemmer.
 • Der er undertegnet kontrakt med en lokal leverandør i Guinea for etablering af solcelle-anlæg og tilhørende ’Internet-cafe’.

Denne del af projektet er konfigureret i tæt samarbejde med Nordisk Folkecenter for Vedvarende  Energi i Thy, og der er fra fonde opnået supplerende bevilling, som kan dække de væsentligt øgede udgifter til opfyldelse af de større krav end oprindeligt projekteret.

 • Vi forventer at solcelle-installationen kan afsluttes inden udgangen af april måned 2022, i forbindelse med vores besøg, hvor også installationen at internet og computere skal gennemføres.

Projektets fremtid.

 • Den nuværende bevilling udløber den 30. april 2022, hvilket er inden høst-sæsonen for 2021-22 er helt slut. Men vi har på grund af Corona-pandemiens hærgen besluttet at søge CISU om forlængelse af projektet i yderligere 6 måneder.
 • Vi planlægger besøg i Guinea i april måned og håber på at restriktioner ikke igen forhindrer at vi kan gennemføre rejsen.
 • Vi planlægger endnu et besøg i Guinea i oktober måned, under forudsætning af at CISU godkender en projektforlængelse og at restriktioner ikke kommer i vejen for at vi kan gennemføre rejsen.
 • Endelig har vi taget fat på snakken om en mulig tredje fase med en drejning mod facilitering af et mere omfattende samarbejde i Guinea omkring økologisk landbrug.

Projektet er fase to af et foregående partnerskabsprojekt.

Projektet er en fortsættelse af et partnerskabsprojekt mellem SuG og landbrugskooperativet CAMD (Coopérative agricole multifonctionnelle de Diankana), som blev etableret i den første fase i 2017-2018.

Projekt påbegyndtes i november 2019, hvor vi (Kristina og undertegnede) i tog til Guinea for at igansætte anden fase, som handler om at styrke CAMD som fællesskab for sine knap 1.000 medlemmer. Sammen med dem skal vi indarbejde den praktiske anvendelse af økologiske landbrugsmetoder, så praksis og viden om økologiske metoder indgår i det daglige arbejde på lige fod med de metoder, som allerede anvedtes før koloniseringen og europæisk landbrug satte sit aftryk på deres oprindelige dyrkningsmetoder.

Indsatsen gennemføres med implementering af FFLG-metoden (FarmerFamilyLearningGroup), hvor økologiske dyrkningsteknikker indgår som et centralt element sammen med træning i at udveksle erfaringer mellem de lokale landbrugere.

Heri inddrages bl.a. Guineas forsknings- og uddannelsesinstitutioner for landbrug som en central medspiller, ligesom andre aktører i det fransktalende Vestafrika inddrages.

Det primære mål er at opnå et større udbytte af de lokale landbrugeres indsats, så det bliver lettere for såvel dem selv som kommende generationer, at brødføde sig selv og skabe sig et udkomme. Hertil kommer det andet mål om at styrke kooperativets kapacitet som organisation med vægt på at styrke samarbejdet mellem de lokale landbrugere og andre landbrugsorganisationer og at deltage aktivt i planlægningen af udviklingen af lokalområdet.

Kort resumeret er der tre hovedpunkter i projektets formål :

 • Styrkelse af CAMDs medlemmer landbrugsfagligt med anvendelse af økologiske metoder og aktiv erfaringsudveksling.
 • Styrkelse af CAMDs kapacitet som kooperativ organisation til løsning af fælles opgaver.
 • Styrkelse af CAMD til at kunne deltage aktivt og gerne proaktivt i en strategisk planlægning af udviklingen i lokalområdet.

Hvis du vil vide mere om projektet

Vi vil meget gerne have flere med i projektgruppen; kendskab til fransk er ingen betingelse, men en fordel.

En uddybende beskrivelse af projektets anden fase, som nu er påbegyndt, kan læses i Projektbeskrivelsen fra maj 2019 (link), og Rejserapport fra opstartsbesøget i november 2019 kan læses her. (link)

Den afsluttende rapport rapport for projektets første fase fra 2018 kan læses her. (link)

 

Lidt om Guinea

Guinea ligger i Vestafrika lidt nord for Ækvator med kyst til Atlanterhavet i vest og ellers omkranset af Guinea-Bissau, Senegal, Mali, Elfenbenskysten, Sierra-Leone og Liberia.

Det officielle sprog i Guinea er fransk, men der tales flere forskellige lokale sprog, således f.eks. malinké som eneste sprog for mange i Diankana. Analfabetisme er i øvrigt udbredt.

Guinea er et frodigt land med tropisk klima og med mange udviklingspotentialer.

På trods af disse potentialer hører landet til blandt verdens fattigste. Mange søger fra landområder til de større byer for at få uddannelse eller beskæftigelse, andre søger som flygtninge eller emigranter at opnå et bedre liv uden for Afrika, og andre igen bliver i lokalområdet og gør, hvad de kan for at få et værdigt liv der.

 

Hvorfor og hvordan

Det er i den sammenhæng at projektet har relevans. I landsbyen Diankana med lidt mere end 4.000 indbyggere finder man landbrugskooperativet CAMD  med ca. 840 medlemmer (heraf ca. ¾ kvinder), der stort set alle er beskæftiget med jordbrug eller dyrehold. Kooperativet er velorganiseret med en administrativ ledelse, vedtægter og med ca. 21 fagligt opdelte undergrupper. De er fattige og har ønsket hjælp til at fremme deres produktion efter ideen om den skandinaviske andelsbevægelse og bæredygtighed for at sikre, at såvel dem selv som kommende generationer kan se deres udkomme ved at blive i lokalområdet og leve et godt liv der.

I hovedstaden Conakry finder man NGO’en, ADIB (Association pour le Développement des Initiatives à la Base), der er en slags hjemstavnsforening bestående af veluddannede folk med rødder i Diankana, og som brænder for at bidrage til udviklingen af kooperativet og lokalområdet i det hele taget.

Det er disse 2 organisationer CAMD og ADIB, som er de centrale partnere i projektet.

Metoden FFLG er valgt som lokal-samfunds-udviklings-metode, da der er gode erfaringer i mange andre tilsvarende udviklingsforløb. Det er denne metode, som anvendes i workshops og møder, så kooperativets medlemmer trænes i at anvende metoden i deres daglige arbejde.

Rækken af workshops har med brug af FFLG-metoden oplært udvalgte CAMD-medlemmer i at anvende metoden til at pege på de emner, som samarbejdsaftalen udpeger som centrale og som projektet fremover skal koncentreres om. Således skal FFLG-metoden indarbejdes som den metode, CAMDs medlemmer fremover anvender til afklaring af fælles problemstillinger og finder frem til løsninger på en måde, så alle kan lære af hinanden, og at løsninger bliver forståelige for alle. I forløbet har vi som SuG-medlemmer rollen som superviser og støtter for de deltagende CAMD-medlemmer og bidrager til uddannelse af lokale supervisere.

I projektformuleringen udtrykker vi projektets formål således:

 • at bidrage til udvikling af den lokale fødevareproduktion i og omkring Diankana med anvendelse af økologiske dyrkningsmetoder, således at jorden udnyttes under hensyntagen til miljø, natur og økosystemer og således, at den lokale befolkning opnår mere sikkerhed, suverænitet og kontrol med deres egen fremstilling af fødevarer. Projektet relaterer sig især til FN’s tre verdensmål 1, 2 og 13 om fattigdomsbekæmpelse, ansvarlig fødevareproduktion  og klima-indsats.

Hvis du vil vide mere om projektet

 Vi vil meget gerne have flere med i projektgruppen; kendskab til fransk er ingen betingelse, men en fordel.

Baggrundsviden:

Projektet er en fortsættelse af det partnerskabsprojekt mellem SuG og landbrugskooperativet CAMD (Coopérative agricole multifonctionnelle de Diankana), som blev etableret i den første fase i 2017-2018.

Projektansøgningen blev godkendt af CISU i august 2019, hvorefter vi (Kristina og undertegnede) i november tog til Guinea for at igansætte anden fase, som mere konkret handler om al styrke CAMD som fællesskab for sine knap 1.000 medlemmer. Sammen med dem skal vi styrke og udbrede den praktiske anvendelse af økologiske landbrugsmetoder og vi skal indarbejde disse metoder i den praksis og viden om dyrkningsmetoder, som allerede fandtes før koloniseringen og europæisk landbrug satte sit aftryk på deres egne dyrkningsmetoder.

Indsatsen gennemføres med implementering af FFLG-metoden (FarmerFamilyLearningGroup), hvor økologiske dyrkningsteknikker indgår som et centralt element sammen med træning i at udveksle erfaringer mellem de lokale landbrugere.

Heri inddrages bl.a. Guineas forskningsinstitution for landbrug som en central medspiller, ligesom andre aktører i det fransktalende Vestafrika inddrages.

Det primære mål er at opnå et større udbytte af de lokale landbrugeres indsats, så det bliver lettere for såvel dem selv som kommende generationer, at brødføde sig selv og skabe sig et udkomme. Hertil kommer det andet mål om at styrke kooperativets kapacitet som organisation med vægt på at styrke samarbejdet mellem de lokale landbrugere og andre landbrugsorganisationer og at deltage aktivt i planlægningen af udviklingen af lokalområdet.

Kort resumeret er der tre hovedpunkter i projektets formål :

 • Styrkelse af CAMDs medlemmer landbrugsfagligt med anvendelse af økologiske metoder og aktiv erfaringsudveksling.
 • Styrkelse af CAMDs kapacitet som kooperativ organisation til løsning af fælles opgaver.
 • Styrkelse af CAMD til at kunne deltage aktivt og gerne proaktivt i en strategisk planlægning af udviklingen i lokalområdet.

 

Se slidshow fra temamøde 29. januar 2020 i Afdleling Midt

Lidt om Guinea

 Guinea ligger i Vestafrika lidt nord for Ækvator med kyst til Atlanterhavet i vest og ellers omkranset af Guinea-Bissau, Senegal, Mali, Elfenbenskysten, Sierra-Leone og Liberia.

Det officielle sprog i Guinea er fransk, men der tales flere forskellige lokale sprog, således f.eks. malinké som eneste sprog for mange i Diankana. Analfabetisme er i øvrigt udbredt.

Guinea er et frodigt land med tropisk klima og med mange udviklingspotentialer.

På trods af disse potentialer hører landet til blandt verdens fattigste. Mange søger fra landområder til de større byer for at få uddannelse eller beskæftigelse, andre søger som flygtninge eller emigranter at opnå et bedre liv uden for Afrika, og andre igen bliver i lokalområdet og gør, hvad de kan for at få et værdigt liv der.

Hvorfor og hvordan

 Det er i den sammenhæng at projektet har relevans. I landsbyen Diankana med lidt mere end 4.000 indbyggere finder man landbrugskooperativet CAMD  med ca. 840 medlemmer (heraf ca. ¾ kvinder), der stort set alle er beskæftiget med jordbrug eller dyrehold. Kooperativet er velorganiseret med en administrativ ledelse, vedtægter og med ca. 21 fagligt opdelte undergrupper. De er fattige og har ønsket hjælp til at fremme deres produktion efter ideen om den skandinaviske andelsbevægelse og bæredygtighed for at sikre, at såvel dem selv som kommende generationer kan se deres udkomme ved at blive i lokalområdet og leve et godt liv der.

I hovedstaden Conakry finder man NGO’en, ADIB (Association pour le Développement des Initiatives à la Base), der er en slags hjemstavnsforening bestående af veluddannede folk med rødder i Diankana, og som brænder for at bidrage til udviklingen af kooperativet og lokalområdet i det hele taget.

Det er disse 2 organisationer CAMD og ADIB, som er de centrale partnere i projektet.

Metoden FFLG er valgt som lokal-samfunds-udviklings-metode, da der er gode erfaringer i mange andre tilsvarende udviklingsforløb. Det er denne metode, som anvendes i workshops og møder, så kooperativets medlemmer trænes i at anvende metoden i deres daglige arbejde.

Rækken af workshops har med brug af FFLG-metoden oplært udvalgte CAMD-medlemmer i at anvende metoden til at pege på de emner, som samarbejdsaftalen udpeger som centrale og som projektet fremover skal koncentreres om. Således skal FFLG-metoden indarbejdes som den metode, CAMDs medlemmer fremover anvender til afklaring af fælles problemstillinger og finder frem til løsninger på en måde, så alle kan lære af hinanden, og at løsninger bliver forståelige for alle. I forløbet har vi som SuG-medlemmer rollen som superviser og støtter for de deltagende CAMD-medlemmer og bidrager til uddannelse af lokale supervisere.

 

I projektformuleringen udtrykker vi projektets formål således:

 • at bidrage til udvikling af den lokale fødevareproduktion i og omkring Diankana med anvendelse af økologiske dyrkningsmetoder, således at jorden udnyttes under hensyntagen til miljø, natur og økosystemer og således, at den lokale befolkning opnår mere sikkerhed, suverænitet og kontrol med deres egen fremstilling af fødevarer. Projektet relaterer sig især til FN’s tre verdensmål 1, 2 og 13 om fattigdomsbekæmpelse, ansvarlig fødevareproduktion og klima-indsats.

 

 

Kim Petersen