Hospitalsudstyr JHCRC
Sundhed Nepal

Hospitalsudstyr til Janaki Health Care and Research Centre (JHCRC), Janakpur, Nepal. JHCRC er et velfungerende privat hospital med alment medicinske afdelinger og speciale i prænatale fødsler.
Projektet har dels til formål at styrke hospitalet gennem donation af brugt, funktionsdygtigt udstyr indsamlet i Danmark, dels at sikre tilsagn om enten gratis behandling eller behandling mod et mindre vederlag af landsbybefolkningen i et nærliggende landsbyområde med Belhi som hovedlandsby.

Aktiviteterne består af indsamling, opmagasinering, registrering, test, afsendelse, modtagelse, installation og afprøvning af udstyret samt kontraktskrivning vedrørende indgåelse af en behandlingsgaranti med JHCRC. Indgåelsen af kontrakten sker mellem JHCRC og den lokale ngo i Belhi, Social Eco Innovative Trust (SEIT). Faktisk er projektet et led i mere omfattende aktiviteter, der sker i samarbejde med SEIT og som sigter på en styrkelse af det omhandlede landsbyområde på en række områder (uddannelse, sundhed, jobskabelse, produktion, byggeri, overrisling, drikkevand, opsparings- og lånemekanismer).

Udover medvirken af SEIT, deltager den danske ngo Access Health Care (AHC), der har en afdeling i Nepal, i arbejdet med registrering, afprøvning og installation af udstyret. Genbrug til Syd søges om financiering af den største del af projektet. Det bæredygtige elemment sikres gennem et fortsat samarbejde med JHCRC, blandt andet omkring decentrale sundhedsklinikker og gennem fortsat medvirken af AHC til vedligeholdelse af det medico-tekniske udstyr.

Opdatering

Ovenstående information er skrevet i sidste del af planlægningsfasen. Nu, primo 2018, hvor projektet er gennemført i den udstrækning, det blev planlagt (GTS gav bevilling, udstyr er sendt med container og modtaget) er der en del at tilføje. Vigtigste elementer er nok følgende to: Det fremsendte udstyr var langt mere omfattende end vi oprindeligt havde turdet håbe på og kan komme flere organisationer tilgode i tillæg til SEIT og JHCRC. Det andet vigtige element er, at AHC’s fortsatte medvirken ved projektet er sikret. Disse to elementer hænger sammen, idet den betydelige mængde udstyr, der endnu ikke er fordelt til slut-modtagere vil blive fordelt efter ønsker fra SEIT, men betinget af AHC’s godkendelse, hvor der lægges vægt på især to faktorer, dels om behov passer sammen med udstyrets art, dels om den modtagende organisation er i stand til at anvende og vedligeholde udstyret.

Der foreligger en meget udførlig og professionel rapport om projektets forløb, primært udarbejdet af AHC. Rapporten kan fås ved henvendelse til den projektansvarlige.

Projektet er afsluttet foråret 2021

Projektet blev bevilget 80.000 kr. fra GTS (Genbrug til Syd) i 2016. Medico-teknisk udstyr blev indsamlet og dels benyttet til konsolidering af den lille sundhedsklinik Belhi Health Center (BHC) i Belhi, en landsby nær Janakpur i Nepal, dels benyttet som fordeling på hospitaler i Janakpur til hjælp for dem og som del af aftale, hvorefter BHC kunne modtage serviceydelser fra de større hospitaler. Oprindeligt var der kun tale om ét hospital, Janaki Health Care and Research Center, men flere kom til til stor gavn for BHC, der fik oprettet aftaler om jævnlige konsultationer på BHC af besøgende øjen-og tandlæger fra Janakpur, aftaler der stadig fungerer. I februar-marts 2020, lige før Covid-19 kom bragende, besøgte en af GTS’s evaluatorer, Anders Madsen, BHC. Senere har vi erfaret, at projektet blev meget positivt evalueret. Det er vi rigtig glade for, specielt da det kunne åbne døren for videre samarbejde med GTS (der i øvrigt netop nu undergår en forandring, der vil åbne nye muligheder i mere erhvervsorienteret retning).  Det skal måske pointeres, at det positive resultat i høj grad skyldtes at det via ekstra tilførte midler blev muligt at inddrage den medico-tekniske ekspertise fra AHC, som det tidligere er gjort rede for.

Spørger man, hvad projektdeltagerne – i Syd som her – har lært, er det måske mest slående, at for at opnå et positivt resultat var det nødvendigt at brede projektet ud så det blev langt mere omfattende end den oprindelige plan, der udgjorde grundlaget for GTS’s bevilling og også grundlaget for SuG’s accept af projektet som et SuG-projekt. Mon ikke det er erfaringen fra mange andre projekter, at udbyttet afhænger af om man kan se det i et større perspektiv. Så et pengemæssigt forholdsvist lille projekt som nærværende skal indlejres i en større sammenhæng for rigtig at batte noget.

–         Flemming Topsøe,05.07,2021