Kommunikationsudvalget

Udvalgets sammensætning og arbejde

Kommunikationsudvalget består af SuG ́s webmaster og bestyrelsens næstformand, som er fødte medlemmer, og yderligere 5-7 medlemmer, som udpeges af bestyrelsen efter indstilling fra afdelingsledelser og kommunikationsudvalget. Det tilstræbes, at udvalget består af medlemmer fra alle afdelinger i SuG. Udvalget konstituerer sig selv med formand og næstformand. Ved udvælgelsen lægges der vægt på såvel interesse som kompetencer indenfor kommunikationsområdet. Der er behov for både tekniske og formidlingsmæssige kompetencer i udvalget.

Udvalget mødes 4 – 6 gange om året, nogle af møderne afholdes som skype-møder. Udvalget er rådgivende for foreningens forskellige aktiviteter og medlemmer. Udvalget refererer til bestyrelsen, og dets forslag og anbefalinger forelægges til godkendelse inden ikrafttræden / implementering.

Kendskabet til udvalgets arbejde og anbefalinger sker bl. a. ved, at referater af udvalgets møder sendes til

 • bestyrelsens medlemmer
 • afdelingsledelserne
 • medlemmerne af SuG’s landsdækkende udvalg
 • uploades på foreningens hjemmeside.

Udvalgets kommissorium

Kommunikationsudvalget varetager en række formidlingsmæssige og kommunikative opgaver for SuG – både internt og eksternt, herunder SuG’s hjemmeside såvel indholdsmæssige, driftsmæssige som tekniske forhold.

 1. Rådgivning: Kommunikationsudvalget rådgiver landsbestyrelsen og SuG’s regioner, udvalg og projekter vedrørende kommunikation og formidling, herunder opdatering af hjemmesiden.
 2. Koncepter: Kommunikationsudvalget udarbejder forslag til fælles koncepter for formidling samt retningslinjer for kommunikation og formidling om SuG projekter og aktiviteter.
 3. Drift og vedligeholdelse af SuG’s hjemmeside: Kommunikationsudvalget ajourfører og følger op på indholdet på hjemmesiden, herunder formidlingen vedrørende SuGs projekter og øvrige aktiviteter ved kontakt til de respektive indholdsansvarlige for de forskellige sider.
 4. Formidling om projekter og aktiviteter: Kommunikationsudvalget udarbejder i samarbejde med SuG’s projektudvalg retningslinjer for, hvordan projekterne skal udarbejde og ajourføre formidling om projekterne og om fremdriften i disse. Kommunikationsudvalget rådgiver de projektansvarlige om krav til form og indhold og uploader nyt stof på hjemmesiden.
 5. Kommunikationspolitik og handlingsplaner: Kommunikationsudvalget udarbejder forslag til SuGs kommunikationspolitik og forslag til handlingsplaner for SuGs formidling og kommunikation, herunder udarbejdelse af pressemeddelelser, kampagneinformation og generel formidling om foreningen.
 6. Rekruttering og introduktion af nye medlemmer: Kommunikationsudvalget udarbejder forslag til en offensiv indsats for rekruttering af nye medlemmer og forestår i samarbejde med regionerne introduktionen af disse til informationer om foreningen og dens arbejde.
 7. SuG Update: Kommunikationsudvalget udarbejder indlæg til foreningens medlemsblad Sug Update, når udvalget vurderer at projekter eller aktiviteter vil være relevante at bringe til alle medlemmernes kendskab via dette medie. Dette kan enten ske ved opfordring til relevante bidragsydere eller ved at udarbejde forslag til tekster til SuG Update.
 8. Afdelingerne: Kommunikationsudvalgets medlemmer deltager i afdelingsledelsernes møder efter behov – i den afdeling, der har indstillet dem som medlemmer af kommunikationsudvalget.

Kommunikationsudvalget forventes proaktivt at tage initiativ til aktiviteter inden for kommunikationsområdet.

Udvalgets medlemmer

Per Søvsø Hansen

Webmaster
Per Søvsø Hansen

Medlem
Kirsten M. Andersen

Medlem
Egon Majlund Jensen

Hanne Hjorth Jacobsen

Medlem
Hanne Hjorth Jacobsen

Medlem
Mette Rostgaard Evald

Medlem
Torsten Malmdorf