Økonomiudvalget

Udvalgets sammensætning og arbejde

Økonomiudvalget består af landskassereren, som er født medlem og yderligere 3-5 medlemmer, som udpeges af bestyrelsen efter indstilling fra afdelingsledelserne. Udvalget konstituerer sig selv med formand og næstformand.

Ved udvælgelsen lægges der vægt på faglige kompetencer med regnskab og økonomistyring og en afvejet repræsentation fra foreningens forskellige aktiviteter. Udvalget mødes altid umiddelbart efter landsgeneralforsamlingen, hvor der aftales en mødeplan for de følgende 12 måneder.

Udvalget bistår bestyrelsen og landskassereren i arbejdet for at etablere en sammenhængende og pålidelig økonomisk rapportering i SuG.

Udvalget kan uddelegere enkeltopgaver til udvalgets enkelte medlemmer.

Udvalget refererer til bestyrelsen og dets anbefalinger forelægges bestyrelsen til godkendelse inden ikrafttræden/implementering.

Udvalget er derudover rådgivende for foreningens forskellige aktiviteter og medlemmer.

Kendskabet til udvalgets arbejde og anbefalinger sikres ved distribution af udvalgets mødereferater og vejledninger til

 • bestyrelsens medlemmer
 • afdelingsledelser
 • økonomiansvarlige i projekter og afdelinger
 • medlemmer af SuG’s øvrige faste udvalg

Udvalgets kommissorium

ØKU’s område er SuG’s samlede finans-, økonomi- og regnskabsforhold, og udvalget forventes proaktivt at tage initiativ til aktiviteter inden for området.

 • Rådgivning: ØKU rådgiver bestyrelsen og SuG’s aktivitets- og projektansvarlige vedrørende finansiering, investering og andre økonomiske dispositioner.
 • Standardisering: ØKU udarbejder en fælles kontoplan samt retningslinjer (forretningsgange/ procedurer) for økonomisk styring, herunder, bogføring, budgettering, kontrol, rapportering og konsolidering i projekter, afdelinger og i foreningen som helhed.
 • Driftstilsyn: ØKU følger løbende varetagelsen af den økonomisk styring, herunder, bogføring, budgettering, kontrol og rapportering og rådgiver afdelinger og projekter i tilknytning hertil.
 • Projektregnskaber: ØKU udarbejder (i samarbejde med) SuG’s Projektudvalg retningslinier for hvordan hvert enkelt projekt skal udarbejde budgetter og skal udføre den løbende bogføring, kontrol og rapportering i forbindelse med gennemførelsen af projekter.
 • Projekttilsyn: ØKU følger løbende den økonomiske styring, herunder, bogføring, budgettering, kontrol og rapportering i forbindelse med projekter som SuG er ansvarlige for, og rådgiver projekterne i tilknytning hertil.
 • Konsolidering: ØKU gennemgår SuG’s samlede konsoliderede årsregnskab og budget som landskassereren udarbejder – inden de forelægges landsbestyrelsen.
 • Økonomistyring: ØKU overvåger budget- og likviditetsopfølgning og rapporterer til landsbestyrelsen om økonomiske afvigelser i den daglige drift i relation til SuG’s samlede regnskab.
 • Revision: ØKU tager initiativ til revisions- og analysearbejde på anfordring eller på eget initiativ og tilrettelægger procedurer for intern og ekstern revision. Endvidere indstiller ØKU via landskassereren til valg af revisionsvirksomhed(er) og bank(er) til bestyrelsen og overvåger SuG’s samarbejde med dem.
 • Driftsøkonomi: ØKU udarbejder forslag til bestyrelsen med henblik på at opnå en effektiv økonomistyring i den samlede forening og gennemfører analyser med henblik på at ibrugtage hensigtsmæssige teknikker og tilpasse den økonomiske styring til organisatoriske ændringer.
 • Afdelingsbudgetter og -regnskaber behandles og godkendes af ØKU inden de forlægges bestyrelsen.
 • Års- og slutregnskaber fra projekter godkendes af ØKU. Projektregnskaber som skal revideres godkendes i ØKU inden de videresendes til revisor.

Udvalgets medlemmer

Holger Jacobsen

Formand
Holger Jacobsen

Medlem
Mona Jensen

Lars Mønsted

Medlem
Lars Mønsted

Medlem
Thea Lauridsen

Keld Skaaning

Medlem
Keld Skaaning

Medlem
Hans Jørgen Nielsen