Projektudvalget

Udvalgets sammensætning og arbejde

Udvalgets består af 5-7 medlemmer, som udpeges af bestyrelsen efter indstilling fra afdelingsledelserne eller fra Projektudvalget. Der lægges vægt på faglige kompetencer med projektledelse af udviklingsprojekter i SYD.

Udvalget vælger sin formand blandt udvalgets medlemmer. Udvalget mødes efter behov.

Udvalget er rådgivende for afdelingsledelser, projektgrupper, medlemmer samt bestyrelsen. Kendskab til udvalgets arbejde og anbefalinger sikres ved distribution af udvalgets mødereferater og vejledninger til:

  • bestyrelsens medlemmer
  • afdelingsledelserne
  • medlemmerne af SuG’s landsdækkende udvalg

Udvalget refererer til bestyrelsen og dets anbefalinger forelægges denne til godkendelse inden ikrafttræden/implementering.

Udvalgets kommissorium

Projektudvalgets arbejdsområde er projektarbejde omfattende projektindhold og projektmanagement (projektdesign, -implementering, -opfølgning og -evaluering) på alle stadier af projekter.

  1. Projektudvalget rådgiver afdelinger, projektgrupper, medlemmer samt Landsbestyrelsen vedr. projektinitiativer, projektudvikling, projektimplementering og monitorering af igangsatte projekter.
  2. Projektudvalget har løbende overblik over godkendte SuG-projekter gennem oversigten udarbejdet af SuG’s landskasserer.
  3. I samarbejde med Kommunikationsudvalget udarbejder Projektudvalget rammerne for websitens projektinformationer.
  4. Projektudvalget kommenterer projektgruppers ansøgninger til CISU’s Civilsamfundspuljen og Naboskabspulje samt ansøgninger til andre offentlige og private fonde med et ansøgt beløb over 50.000 kr. med henblik på at opnå den nødvendige kvalitet af ansøgningerne.
  5. Projektudvalget tager initiativ til erfaringsudveksling mellem aktive CISU projektgrupper.

Udvalgets medlemmer

Formand
Per Hartmann

Medlem
Karsten Schleiss

Medlem
Max Schrøder

Medlem
Peder Nørfelt Lund

Poul Krøijer

Medlem
Poul Krøijer

Medlem
Inger Bertelsen

Medlem
Esben Jensen