Det grønne landbrugsbælte omkring byen Kankan, fase II

– et projekt til Landbrugs- og Landsbyudvikling i Guinea –

Projektet er en fortsættelse af det partnerskabsprojekt mellem SuG og landbrugskooperativet CAMD (Coopérative agricole multifonctionnelle de Diankana), som blev etableret i den første fase i 2017-2018.

Projektansøgningen blev godkendt af CISU i august 2019, hvorefter vi (Kristina og undertegnede) i november tog til Guinea for at igansætte anden fase, som mere konkret handler om al styrke CAMD som fællesskab for sine knap 1.000 medlemmer. Sammen med dem skal vi styrke og udbrede den praktiske anvendelse af økologiske landbrugsmetoder og vi skal indarbejde disse metoder i den praksis og viden om dyrkningsmetoder, som allerede fandtes før koloniseringen og europæisk landbrug satte sit aftryk på deres egne dyrkningsmetoder.

Indsatsen gennemføres med implementering af FFLG-metoden (FarmerFamilyLearningGroup), hvor økologiske dyrkningsteknikker indgår som et centralt element sammen med træning i at udveksle erfaringer mellem de lokale landbrugere.

Heri inddrages bl.a. Guineas forskningsinstitution for landbrug som en central medspiller, ligesom andre aktører i det fransktalende Vestafrika inddrages.

Det primære mål er at opnå et større udbytte af de lokale landbrugeres indsats, så det bliver lettere for såvel dem selv som kommende generationer, at brødføde sig selv og skabe sig et udkomme. Hertil kommer det andet mål om at styrke kooperativets kapacitet som organisation med vægt på at styrke samarbejdet mellem de lokale landbrugere og andre landbrugsorganisationer og at deltage aktivt i planlægningen af udviklingen af lokalområdet.

Kort resumeret er der tre hovedpunkter i projektets formål :

  • Styrkelse af CAMDs medlemmer landbrugsfagligt med anvendelse af økologiske metoder og aktiv erfaringsudveksling.
  • Styrkelse af CAMDs kapacitet som kooperativ organisation til løsning af fælles opgaver.
  • Styrkelse af CAMD til at kunne deltage aktivt og gerne proaktivt i en strategisk planlægning af udviklingen i lokalområdet.

 

Hvis du vil vide mere om projektet

 Vi vil meget gerne have flere med i projektgruppen; kendskab til fransk er ingen betingelse, men en fordel.

 

Se slidshow fra temamøde 29. januar 2020 i Afdleling Midt

Lidt om Guinea

 Guinea ligger i Vestafrika lidt nord for Ækvator med kyst til Atlanterhavet i vest og ellers omkranset af Guinea-Bissau, Senegal, Mali, Elfenbenskysten, Sierra-Leone og Liberia.

Det officielle sprog i Guinea er fransk, men der tales flere forskellige lokale sprog, således f.eks. malinké som eneste sprog for mange i Diankana. Analfabetisme er i øvrigt udbredt.

Guinea er et frodigt land med tropisk klima og med mange udviklingspotentialer.

På trods af disse potentialer hører landet til blandt verdens fattigste. Mange søger fra landområder til de større byer for at få uddannelse eller beskæftigelse, andre søger som flygtninge eller emigranter at opnå et bedre liv uden for Afrika, og andre igen bliver i lokalområdet og gør, hvad de kan for at få et værdigt liv der.

 

Hvorfor og hvordan

 Det er i den sammenhæng at projektet har relevans. I landsbyen Diankana med lidt mere end 4.000 indbyggere finder man landbrugskooperativet CAMD  med ca. 840 medlemmer (heraf ca. ¾ kvinder), der stort set alle er beskæftiget med jordbrug eller dyrehold. Kooperativet er velorganiseret med en administrativ ledelse, vedtægter og med ca. 21 fagligt opdelte undergrupper. De er fattige og har ønsket hjælp til at fremme deres produktion efter ideen om den skandinaviske andelsbevægelse og bæredygtighed for at sikre, at såvel dem selv som kommende generationer kan se deres udkomme ved at blive i lokalområdet og leve et godt liv der.

I hovedstaden Conakry finder man NGO’en, ADIB (Association pour le Développement des Initiatives à la Base), der er en slags hjemstavnsforening bestående af veluddannede folk med rødder i Diankana, og som brænder for at bidrage til udviklingen af kooperativet og lokalområdet i det hele taget.

Det er disse 2 organisationer CAMD og ADIB, som er de centrale partnere i projektet.

Metoden FFLG er valgt som lokal-samfunds-udviklings-metode, da der er gode erfaringer i mange andre tilsvarende udviklingsforløb. Det er denne metode, som anvendes i workshops og møder, så kooperativets medlemmer trænes i at anvende metoden i deres daglige arbejde.

Rækken af workshops har med brug af FFLG-metoden oplært udvalgte CAMD-medlemmer i at anvende metoden til at pege på de emner, som samarbejdsaftalen udpeger som centrale og som projektet fremover skal koncentreres om. Således skal FFLG-metoden indarbejdes som den metode, CAMDs medlemmer fremover anvender til afklaring af fælles problemstillinger og finder frem til løsninger på en måde, så alle kan lære af hinanden, og at løsninger bliver forståelige for alle. I forløbet har vi som SuG-medlemmer rollen som superviser og støtter for de deltagende CAMD-medlemmer og bidrager til uddannelse af lokale supervisere.

 

I projektformuleringen udtrykker vi projektets formål således:

  • at bidrage til udvikling af den lokale fødevareproduktion i og omkring Diankana med anvendelse af økologiske dyrkningsmetoder, således at jorden udnyttes under hensyntagen til miljø, natur og økosystemer og således, at den lokale befolkning opnår mere sikkerhed, suverænitet og kontrol med deres egen fremstilling af fødevarer. Projektet relaterer sig især til FN’s tre verdensmål 1, 2 og 13 om fattigdomsbekæmpelse, ansvarlig fødevareproduktion og klima-indsats.

 

 

Kim Petersen