Pr 1. januar 2022 er fortsættelsen blevet godkendt af CISU.

Det er et to-årigt projekt, ”CBO Empowerment and Promotion of Sustainable Agroecological Farming Technologies and Climate Mitigation”.

Læs projektbeskrivelsen nederst på siden!

 

                                       

Markvandring                                                                                                 Rosemary i sin træplanteskole

Shamba, Farming and Ecotourism (SFE) er en gruppe kenyanske småbønder i området mellem Mt. Kenya og Aberdares, som har dannet en forening – en registreret CBO – med det formål at øge medlemmernes indtægter og forbedre fødevaresikkerheden.

De er bønder med små jordlodder, som familierne dyrker. Området er præget af uregelmæssig og sparsom og nedbør, og indtægterne er derfor oftest små og svingende, hvortil kommer at markedsadgang sædvanligvis sket gennem mellemhandlere.
Medlemsgrundlaget i SFE er 28 selvhjælpsgrupper (SHG) i alt ca. 900 familier. En selvhjælpsgruppe omfatter småbønder inden for et mindre geografisk område, hvor de jævnligt mødes hos hinanden,  Selvhjælpsgrupperne er organiseret efter Farmer Field School conceptet, hvor de drøfter  udfordringer og lærer af hinanden omkring dyrkningen af deres jord og i fællesskab indhenter de landbrugsfaglig viden udefra.

Hver selvhjælpsgruppe har en valgt leder, som repræsenterer gruppen i SFE bestyrelsen. Derved sikres SFE bestyrelsens kontakt til selvhjælpsgrupperne, og den kan som ”paraply” over alle grupperne tage vare på løsning af de fælles spørgsmål.

 

       

Generalforsamling                                                               Georgine med høstet hvidkål 

 

 

Seniorer uden grænser kom i forbindelse med Shamba, Farming and Ecotourism i 2008 gennem et SuG medlem med bopæl i Kenya. I et par år var vi i mailkontakt, og vi støttede gruppens økonomisk på et lavt niveau, indtil vi i 2010 med en Projektpuljebevilling kunne gennemføre en forundersøgelse, hvor vi besøgte og boede hos en del af de potentielle familier og holdt en 3-dages workshop med bestyrelsen.

Under dette første besøg lærte vi medlemmerne af SFE godt at kende, og vi blev klar over, at vores samarbejdspartner er en ægte græsrodsorganisation, hvis medlemmer alle er småbønder rodfæstet i deres erhverv og deres lokalitet. De er kompetente bønder, men begrænset af manglende  uddannelse og et svagt netværk. SFE var en ung og skrøbelig organisation uden erfaring i internationalt samarbejde. De næste års samarbejde blev derfor især koncentreret om organisationens kompetenceudvikling, og ikke så meget på landbrugsdelen – en nødvendig prioritering og en forudsætning for samarbejdet mellem os. En CISU bevilling 2013-14 hjalp os på vej. SFE blev organisatorisk styrket. Vedtægterne blev fornyet og godkendt, generalforsamlinger afholdt, et eget kontor indrettet, SFE blev opgraderet fra Selvhjælpsgruppe til Civil Benefit Organisation, CBO. og kontakten til selvhjælpsgrupperne har hen ad vejen fundet form.

SuG har i denne periode – 2013-16 – gennem fondsbevillinger bidraget med kommunikationsudstyr (laptop, printer, smart phone) og SuG har kunnet financiere drivhuse hos tre af selvhjælpsgrupperne, og udstyr til moderne biavl hos tre andre selvhjælpsgrupper med i alt 30 bistader.

Med start 1. februar 2017 åbnedes en ny CISU bevilget 3 årig projektperiode, som efter en forlængelse sluttede 30. september 2020. Fokus har været på udvikling af landbrugene hos de enkelte familier omkring emnerne fødevaresikkerhed, sundhed, og tilpasning til klimaforandringerne og også mod at styrke SFE’s evne til at drage fordel af det kenyanske civilsamfunds ydelser til landbrugssektoren.

 

                    Bestyrelsen                                                                               

 

Både af hensyn til biodiversiteten, for at sikre af en sund muld at dyrke i  og for at modvirke skaderne på menneskers sundhed ved at dyrke traditionelt med brug af kunstgødning og pesticider er bønderne blevet trænet i økologiske dyrkning og mange er gået i gang med at omlægge. Demonstrationshaver med drypvanding hos alle selvhjælpsgrupper blev etableret, det samme med waterharvesting, hvorefter mange af de enkelte bønder selv gravede vandopsamlingsfaciliteter og etablerede køkkenhaver. Træplanteskoler, forsøg med nye afgrøder, opstart at kyllingeopdræt er også blandt de initiativer bestyrelsen og den ansatte landbrugsrådgver har iværksat.

I 2021 søger vi et nyt projekt, som sigter mod at SFE bliver en egentlig landbrugsorganisation med egne rådgivere. Det skal ske i samarbejde med en anden erfaren CBO, og den igangsatte landbrugsudvikling henimod økologisk bæredygtig drift og tilpasning til klimaforandringerne skal fæstnes og udbygges.      

Projekt bevilget 2021:

CBO Empowerment and Promotion of Sustainable Agroecological Farming Technologies and Climate Mitigation

Projektet er toårigt og godkendt til start 1. januar 2022. Det er en forlængelse og en udvidelse af Shamba, Farming and Ecotourism SFE projektet, der blev afsluttet i 2021.

I sagens natur kan vi endnu ikke fortælle om resultaterne af projektet.

Der er nu tre partnere: Oleleshwa Community Outreach, OCO, Katoloni Mission, KM og Shamba, Farming and Ecotourism, SFE.

 

For de mange selvhjælpsgrupper – der er nu mere end 100 – er det stadig bedre ernæring og helbred gennem økologisk dyrkning og tilpasning til klimaændringerne, der er det væsentlige. Selvhjælpsgrupperne er organiseret som Farmer Field Learning Groups med det hovedformål at de kan lære af hinanden og løse fælles opgaver.

Der oprettes to “Farmer Hubs”  som er rådgivningscentre hver med to landbrugskonsulenter ansat. De skal sammen med de to bestyrelser (KMs og SFEs) betjene og vejlede selvhjælpsgrupperne altsammen under supervision af den ledende partner, Oleleshwa Community Outreach, OCO. Derudover udvikles der markedsføring og salg af overskudsproduktion mellem de to områder, der har forskellige salgsafgrøder, og på en række primary skoler oplæres eleverne i dyrkning af økologiske grønsager i skolekøkkenhaver.

De to organisationers bæredygtighed – især den økonomiske – har prioritet. De har længe været gang med at søge eksterne midler – faktisk med nogen succes. Det skal styrkes, så de bliver i stand at drive rådgivningcentrene ud over projektperioden og på sigt sigt gøre dem til selvejende landbrugsorganisationer. De tager selv initiativ med lidt projektstøtte til at starte produktion af kyllinger også for at gøre organisationerne økonomisk mere selvbærende.

Projektets vil skabe opmærksomhed i det almindelige samfund og blandt beslutningstagere om forskellige initiativer inden for økologisk landbrug. Aktiviteterne videodokumenterers og der inviteres til demonstrationer og møder.