SuG’s historie

Initiativet til oprettelse af foreningen Seniorer uden Grænser blev taget af Stig Elliot Nyegaard i begyndelsen af 2004. Forskellige samtaler med ildsjæle, der for egen regning havde igangsat projekter i ulande, overbeviste ham om, at der var andre, der ville tilbyde viden og erfaringer som hjælp til de lande, der viser interesse for udvikling.

Målet var at danne netværk for aktive seniorer, så deres erfaringer kunne blive til gavn for fattige og undertrykte. Alle skulle arbejde uden løn. Iværksatte projekter skulle fastholdes under devisen ”Hjælp til selvhjælp”. Den lokale forankring skulle være helt afgørende.

SuG’s mission

  • at forbedre livsbetingelserne for verdens fattige
  • at bidrage til udvikling af civilsamfund i Syd ved gennemførelsen af udviklingsprojekter i tæt samarbejde med lokale organisationer
  • at udvikle lokalbefolkningers innovative kompetencer gennem hjælp til selvhjælp
  • at bidrage til opbygning af fundamenter til en bæredygtig udvikling

SuG’s vision

  • at udvikle civilsamfund uden sult og fattigdom, med lige adgang til uddannelse, sundhed og en miljørigtig og bæredygtig økonomisk produktion,
  • at alle mennesker opnår et liv med menneskelige og økonomiske ressourcer, frihed med ret til indflydelse på samfundets udvikling samt overskud og lyst til at engagere sig i udviklingen af lokalsamfundet

Strategier for bæredygtig udvikling

Klik på strategi for at downloade

SuG’s organisation

SuG er en landsforening med én bestyrelse og 4 lokale afdelinger. Afdelingerne i SuG dækker et geografisk område med et minimum af 35 medlemmer. Beslutning om oprettelse og nedlæggelse af afdelinger sker i bestyrelsen.

SuG har en landsdækkende bestyrelse, som afholder en årlig generalforsamling og udarbejder ét årligt regnskab for foreningens aktiviteter og projekter.

SuG er en stærkt lokalt forankret organisation med fokus på det folkelige udviklingsarbejde både i Danmark og i SYD. Dette sikres ved, at de lokalt valgte afdelingsformænd er medlemmer af SuG bestyrelse sammen med bestyrelsens formand, næstformand og kasserer, som vælges på den årlige generalforsamling.

Hvert år udpeges lokale medlemmer til SuG’s 4 faste udvalg: Projektudvalg, Økonomiudvalg, Fundraisingudvalg og Kommunikationsudvalg.

SuG samarbejder med andre NGO’er i Danmark og i lande i Syd, hvor udviklingsindsatsen finder sted. Samarbejdet er baseret på værdier som tillid, respekt, åbenhed og ansvarlighed.

SuG’s medlemmer

SuG’s medlemskreds repræsenterer meget brede, faglige kompetencer, som er SuG’s særlige styrke i planlægning, udvikling og gennemførelse af projekter og aktiviteter.

SuG arbejder uafhængigt af partipolitiske -, etniske -, kønslige – og religiøse opfattelser.

SuG’s økonomi

SuG’s økonomi baserer sig på medlemskontingenter, indsamlinger, donationer, arv samt ansøgninger om projektbistand fra CISU – Civilsamfund i Udvikling og andre offentlige puljer  samt private virksomheder og fonde.

SuG sikrer, at alle ressourcer anvendes til de godkendte formål. SuG’s og donorers krav opfyldes og dokumenteres.

Bestyrelsen og foreningens 4 centrale udvalg fastlægger standardiserede procedurer for godkendelse af projektansøgninger, økonomistyring , fundraising og kommunikation i relation til SuG’s projekter og lokale arbejde.

Afdelingerne fokuserer på udvikling projekternes faglige indhold, formidling og opfølgning på samt intensivering af medlemsaktiviteter i Danmark som giver mulighed for deltagelse i SuG’s lokale arbejde i afdelingerne.

SuG’s privatlivspolitik

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget en privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.