Download Vedtægter vedtaget på generalforsamlingen 23. april 2024

 • 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er ’Seniorer uden Grænser’ (SuG). SuG blev stiftet 29. april 2004 i Holbæk. Foreningen har hjemsted på formandens adresse. Web-adressen er: www.seniorerudengraenser.dk.

 • 2. Foreningens formål
 • 2.1. SuG er en non-profit medlemsorganisation bestående af seniorer, som via projekter og andre aktiviteter arbejder frivilligt for at stoppe sult og fattigdom i verden – jf. FN`s mål frem mod 2030. Fokus i indsatserne er hjælp til selvhjælp og bæredygtighed på alle niveauer – politisk, økonomisk, socialt, uddannelse, sundhed, miljø og produktion.

SuG er uafhængig af partipolitiske, religiøse og organisatoriske særinteresser, og dens medlemmer arbejder ulønnet.

 • 3. Organisation
 • 3.1. SuG er en forening bestående af et antal afdelinger. Bestyrelsen godkender etablering og nedlæggelse af afdelinger under hensyntagen til et tilstrækkeligt medlemstal.
 • 3.2. SuGs øverste myndighed er generalforsamlingen, og SuGs overordnede ledelse varetages af bestyrelsen og det herunder nedsatte forretningsudvalg bestående af formand, næstformand og kasserer.
 • 3.3. SuGs afdelinger ledes af en afdelingsformand og en ledelsesgruppe med 2 – 5 medlemmer. SuG’s løbende mødeaktiviteter, drøftelser af mulige projekter og andre aktiviteter finder sted med udgangspunkt i afdelingernes lokale arbejde.
 • 3.4. Bestyrelsen nedsætter faste faglige udvalg og ad hoc-udvalg indenfor områder, der skønnes relevante. Udvalgene forbereder SuG’s koordinerende og kontrollerende arbejde for bestyrelsen og varetager faglig rådgivning af bestyrelsen, afdelingerne og projektledere samt gennemfører analyse- og metodeudvikling i relation til foreningens arbejde.
 • 4. Medlemskab
 • 4.1. Enhver, der tilslutter sig SuGs formål og overholder SuGs retningslinjer, kan optages som individuelt medlem af foreningen og knyttes til en afdeling i det område vedkommende bor.
 • 4.2. Institutioner, virksomheder, organisationer, forbund, foreninger og sammenslutninger, som ønsker at bidrage til foreningen, kan optages som kollektive medlemmer, såfremt de tilslutter sig SuG`s formål og overholder SuG`s retningslinjer. Kollektive medlemmer godkendes og kontingent fastsættes efter aftale med bestyrelsen.
 • 4.3. Bestyrelsen kan træffe beslutning om støttemedlemsskab ved at fastsætte nærmere retningslinjer herfor.
 • 4.4. Individuelle medlemmer har stemmeret og er valgbare som medlemmer af bestyrelsen, som afdelingsformand eller i ledelsesgruppen i den afdeling, hvor medlemmet er registreret. Hvert kollektivt medlem har kun én stemme. Alle medlemmer kan deltage i møder og aktiviteter i enhver lokalafdeling. Intet medlem er forpligtet til at deltage med personlig aktivitet i SuGs arbejde.
 • 4.5. Kontingent betales årligt forud og kan ikke refunderes. SuG´s kommunikation med foreningens medlemmer sker elektronisk. Det er medlemmernes ansvar, at SuG til hver en tid er i besiddelse af en korrekt elektronisk mailadresse.
 • 4.6. Foreningens medlemmer kan ikke pålægges individuelle eller kollektive juridiske eller økonomiske forpligtelser, udover betaling af et årligt kontingent.
 • 4.7. Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlem, hvis medlemmets handlinger eller udtalelser er i modstrid med foreningens vedtægter, formål og omdømme.
 • 5.1. Ordinær generalforsamling.
 • 5.1.1. SuG afholder ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af april. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med angivelse af sted, tid og dagsorden pr. e-mail til hvert enkelt medlem med mindst 14 dages varsel.

Bestyrelsens beretning og revideret, konsolideret regnskab for det forløbne regnskabsår samt forslag til budget og kontingent for det kommende år vedhæftes. Samtidig annonceres generalforsamlingen på SuG’s hjemmeside.

 • 5.1.2. Indkomne forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage forud for generalforsamlingens afholdelse. Kun forslag, der er optaget på dagsordenen, kan sættes under afstemning på generalforsamlingen. Indkomne forslag rundsendes pr. mail til alle medlemmer senest 4 dage før generalforsamlingen.
 • 5.1.3. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af vedtægterne. Der kan stemmes ved fuldmagt. Et medlem kan dog højst medbringe to fuldmagter.
 • 5.1.4. På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:
 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning om SuG’s virksomhed i det forløbne år forelægges af formanden til godkendelse.
 3. Aflæggelse af revideret regnskab for SuG til godkendelse.
 4. Bestyrelsens forelæggelse af forslag til hovedlinjer for SuGs virksomhed i det kommende år.
 5. Vedtagelse af bestyrelsens forslag til budget og kontingent for det kommende år.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af formand (i lige årstal) eller næstformand (i ulige årstal).
 8. Valg af 5 øvrige medlemmer af bestyrelsen blandt afdelingernes formænd, når der er mere end 5 afdelinger i foreningen.
 9. Valg af kasserer (hvert år).
 10. Valg af revisor. (hvert år).
 11. Eventuelt.
 • 5.2. Ekstraordinær generalforsamling
 • 5.2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst en fjerdedel af SuG’s medlemmer fremsætter skriftlig motiveret begæring herom med angivelse af hvilke emner, der ønskes optaget på dagsordenen. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker senest 3 uger efter formandens modtagelse af begæringen, på samme måde og med samme tidsfrist som den ordinære generalforsamling.

Hvis mindre end ¾ af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede, kan bestyrelsen nægte dagsordenen behandlet.

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af vedtægterne. Der kan stemmes ved fuldmagt. Et medlem kan dog højst medbringe to fuldmagter.

 • 5.3. Bestyrelsen
 • 5.3.1. Bestyrelsen består af foreningens formand, næstformand og kasserer som alle vælges af generalforsamlingen og op til 5 afdelingsformænd, som er fødte medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsens formand vælges i lige årstal og næstformanden i ulige årstal, begge for en 2-årig periode, medmindre mangel på formand, henholdsvis næstformand ved et valg nødvendiggør valg af begge i samme år. Kassereren er på valg hvert år. Når der er oprettet mere end 5 afdelinger i foreningen, afgøres det ved valg på generalforsamlingen, hvilke 5 afdelingsformænd, der indgår i bestyrelsen for det kommende år.
 • 5.3.2. Den nyvalgte bestyrelse tiltræder ved et overdragelsesmøde, der skal finde sted før 1. juni pågældende år. Her fastsættes også dato for det kommende års generalforsamling.
 • 5.3.3. Bestyrelsen mødes, når formanden eller mindst to bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent dog mindst fire gange om året. Der skrives beslutningsreferat af alle møder. Referatet godkendes ved mødets afslutning. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fem medlemmer er til stede. Ved lige antal stemmer er formandens stemme udslagsgivende.
 • 5.3.4. Bestyrelsen udarbejder forretningsorden for bestyrelsens arbejde, herunder arbejdsdeling mellem formand, næstformand, kasserer og nedsættelse af faste udvalg. Bestyrelsen godkender initiativer, vejledninger og anbefalinger fra udvalgene inden ikrafttræden.
 • 5.3.5. Bestyrelsen påser, at SuG`s retningslinjer overholdes.
 • 5.3.6. Bestyrelsen foranlediger følgende opgavers løsning:
 1. Udarbejdelse af budgetgrundlag, herunder fastlæggelse af andelen af medlemskontingenter, der tilgår afdelingernes budget.
 2. Fastlæggelse af foreningens administrative procedurer
 3. Godkendelse af alle projektansøgninger
 4. Forberedelse og gennemførelse af ordinær og ekstraordinære generalforsamlinger
 5. Godkendelse af bankforbindelser
 6. Bevilling af disponible puljemidler og midler i foreningens likvide beholdning efter ansøgning fra afdelinger, projektgrupper og medlemmer.
 • 6.1. Afdelinger
 • 6.1.1. Der afholdes årsmøde i alle afdelinger hvert år senest 15 dage før den ordinære generalforsamling. Årsmødet indkaldes af ledelsesgruppen i afdelingen med angivelse af sted, tid og dagsorden pr. e-mail til hvert enkelt medlem tilknyttet afdelingen med mindst 14 dages varsel.
 • 6.1.2. Beslutninger på årsmødet i afdelinger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte. §6.1.3. Forslag, der ønskes optaget på årsmødets dagsorden, skal være afdelingsformanden i hænde senest 7 dage forud for årsmødets afholdelse.
 • 6.1.4. På årsmødet i afdelingerne skal følgende punkter behandles:
 1. Valg af mødeleder og referent.
 2. Ledelsesgruppen i lokalafdelingen orienterer om aktiviteter i det forløbne år. Ledelsesgruppen i afdelingen fremlægger forslag til afdelingens aktiviteter i det kommende år, herunder forslag til ansøgning om budgetmidler til disse.
 3. 3. Valg af afdelingsformand og 2-5 medlemmer til ledelsesgruppen for afdelingen, alle for to år ad gangen, således at to medlemmer vælges i ulige år og øvrige i lige år. Disse kan genvælges. Derudover kan der vælges op til 3 suppleanter, alle for et år ad gangen.
 • 6.2. Ledelse i afdelinger
 • 6.2.1. Afdelingsformanden er født medlem af foreningens bestyrelse indtil der er etableret 5 afdelinger. Herefter afholdes der valg blandt afdelingernes formænd på den årlige generalforsamling. En afdelingsformand skal ved mødeforfald til et bestyrelsesmøde lade sig repræsentere ved en suppleant fra afdelingens ledelsesgruppe. Suppleanter for afdelingsformanden vælges blandt medlemmer af afdelingens ledelsesgruppe for ét år af gangen. Afdelingens ledelsesgruppe vælger en økonomiansvarlig for afdelingens budget og aktiviteter.
 • 6.2.2. Afdelingernes ledelsesgruppe afholder møder i afdelingen mindst fire gange årligt. Der skrives beslutningsreferater af alle møder.
 • 6.2.3. Afdelingernes ledelsesgruppe tilrettelægger det lokale arbejde i afdelingen og bistår de i afdelingen iværksatte projekter. Afdelingernes ledelsesgruppe indstiller medlemmer med relevante kvalifikationer til deltagelse i de udvalg, som nedsættes af foreningens bestyrelse.
 • 6.2.4. Afdelingernes ledelsesgruppe varetager den lokale medlemshvervning, introduktion af nye medlemmer og koordinerer kontakten mellem afdelingens medlemmer, afdelingens projekter, faglige udvalg og kontakten med andre lokalafdelinger.
 • 6.2.5. Afdelingernes ledelsesgruppe påser, at de af generalforsamlingen og bestyrelsen fastlagte retningslinjer er kendt af foreningens medlemmer og projektgrupper og at disse følges.
 • 6.2.6. Afdelingernes ledelsesgruppe varetager desuden følgende opgaver:
 1. Udarbejder arbejdsplan for afdelingens aktiviteter og ansøgninger om budgetmidler til disse.
 2. Forbereder og gennemfører afdelingsmøder og aktiviteter for afdelingens medlemmer.
 3. Tager initiativer til fremme af SuGs formål og interesser.
 4. Sikrer at indkomne sager fra medlemmer og forslag til projekter fremsendes til behandling i foreningens bestyrelse, forretningsudvalg eller relevante faste udvalg.
 • 7. Økonomi
 • 7.1. SuG hæfter med sin kapital efter dansk rets almindelige regler for alle foreningens påhvilende gældsforpligtelser.

Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld. Dog kan et bestyrelsesmedlem, der er  vidende om uregelmæssigheder og ikke handler på sin viden, blive draget til ansvar.

 • 7.2 SuG’s arbejde finansieres ved medlemskontingenter, medlemsbidrag, offentlige midler, fondsmidler, donationer, gaver, arv og indsamlinger.
 • 7.3. SuG’s budgetter og regnskab omfatter foreningens projekter og aktiviteter på landsplan, samt afdelingernes budgetter til aktiviteter og projekter, som er godkendt og finansieret i regi af SuG og som SuG’s bestyrelse derfor bærer det fulde økonomiske og juridiske ansvar for.
 • 7.4. SuGs regnskab, herunder afdelingernes udgifter og projektregnskaberne revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, som vælges på den årlige generalforsamling. SuG`s regnskabsår er kalenderåret.
 • 8. Tegningsret og habilitet.
 • 8.1. SuG tegnes af to personer i foreningen blandt forretningsudvalgets medlemmer, som består af formand, næstformand og kasserer.
 • 8.2. Bestyrelsen kan uddelegere tegningsret til to personer i de enkelte afdelinger og projekter for så vidt angår disponering af afdelingernes og projekternes bankkonti
 • 8.3. Disponering af bankkonti i relation til et projekt eller en afdeling skal altid ske af to medlemmer, som er bemyndiget hertil i henhold til §8.1, i forening.
 • 8.4. Medlemmer må ikke have privatøkonomisk eller forretningsmæssig interesse i udøvelsen af opgaver og skal omgående over for bestyrelsen erklære sig inhabil, såfremt en sådan situation måtte opstå. En enstemmig bestyrelse kan i særlige tilfælde fravige denne regel.

SuG tegnes af to personer i foreningen blandt forretningsudvalgets medlemmer, som består af formand, næstformand og kasserer.

 • 8.2. Bestyrelsen kan uddelegere tegningsret til to personer i de enkelte afdelinger og projekter for så vidt angår disses disponering af afdelingernes og projekternes bankkonti
 • 8.3. Disponering af bankkonti i relation til et projekt eller en afdeling skal altid ske af to medlemmer, som er bemyndiget hertil i henhold til §8.1, i forening.
 • 8.4. Medlemmer må ikke have privatøkonomisk eller forretningsmæssig interesse i udøvelsen af opgaver og skal omgående over for bestyrelsen erklære sig inhabil, såfremt en sådan situation måtte opstå. En enstemmig bestyrelse kan i særlige tilfælde fravige denne regel.
 • 9. Ændring af vedtægter
 • 9.1. Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen støtter forslaget, samt at mindst 15% af foreningens medlemmer er repræsenteret ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt.
 • 9.2. Er det fornødne antal medlemmer (15 %) ikke repræsenteret, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes senest 1 måned efter og alene omfatter det/de oprindelige forslag til vedtægtsændring/-er. På denne ekstraordinære generalforsamling kan ændringer af vedtægterne vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer støtter forslaget.
 • 10. Opløsning af foreningen
 • 10.1. Opløsning af foreningen kræver 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. På den første skal halvdelen af foreningens medlemmer være tilstede/repræsenteret ved fuldmagt og 2/3 af de afgivne stemmer skal gå ind for foreningens opløsning. Vedtages forslaget indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling senest 3 måneder efter. Opløsning af foreningen kan på denne ekstraordinære generalforsamling ske ved simpelt flertal uanset antal fremmødte.
 • 10.2. Besluttes det, at foreningen skal opløses, skal foreningens tilbageværende aktiver overlades til beslægtede formål efter generalforsamlingens godkendelse.
 • 11. Ikrafttræden
 • 11.1. Nærværende vedtægter er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 23. april 2024 erstatter herefter fuldt og helt ud de hidtidige vedtægter for Seniorer uden Grænser, dateret 19.08.2021.

Underskrifter af den valgte bestyrelse.

Odense den ___06.05.2024_____.2024