Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det. Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger
Seniorer uden Grænser er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er formanden for bestyrelsen for Seniorer uden Grænser (CVR: 29725748)
Mail: formand@seniorerudengraenser.dk
Hjemmeside: www.seniorerudengraenser.dk

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:

 • Kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, mailadresse.
 • Medlemsoplysninger som f. eks. oplysninger om kompetencer.
 • Medlemsstatus som f. eks. indmeldelse, udmeldelse og kontingentbetaling.

Her indsamler vi oplysninger fra
Kontakt og medlemsoplysninger får foreningen fra medlemmerne selv.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).
Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

 • at vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger
 • at det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig
 • at du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:

 • at behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent og sende nyhedsbrev
 • at vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem
 • at administrere din relation til foreningen

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er:

 • at håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til foreningens vedtægter
 • at du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent mv.
 • at kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter
 • at kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen
 • at bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke
Det enkelte medlem registrerer selv persondata og kan ligeledes selv ændre alle personlige data. Persondata vises kun til andre medlemmer af SuG, hvis du har givet tilladelse til det.

Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen uden dit samtykke.

Sletning af personoplysninger
Medlemsdata slettes 5 år efter udmeldelse af foreningen.

Opbevaring af personoplysninger
Foreningens hjemmeside er placeret hos Cliche Hosting. Registreringsvilkår m. m. kan ses på Cliche’s hjemmeside (https://www.clichehosting.com/dk/about).
Foreningens arkiv er placeret på GOOGLE DREV. Vilkår m. m. kan ses på GOOGLE’s hjemmeside (https://www.google.dk/drive/about.html).

Rettigheder
Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

 • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig (indsigtsret). Skabelonen til privatlivspolitik er udarbejdet af CFSA, maj 2018 – skabelonen er et supplement til vores rådgivningsguide til foreninger om persondata og ligger på www.frivillighed.dk
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
 • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring
 • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.
Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandling af dine personoplysninger.

Revision af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken, ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Godkendt på Bestyrelsesmøde den 12.6.2018