Det grønne landbrugsbælte omkring byen Kankan Fase 2
Landsbyudvikling Guinea

Projektet: Det grønne landbrugsbælte omkring byen Kankan, fase II

som startede i november 2019, blev fysisk afsluttet med udgangen af 2022,

men på grund af at CAMDs formand døde i begyndelsen af marts 2023, blev den formelle afslutning udsat til udgangen af maj måned 2023.

Vores kontakt til Diankana

Vi har støttet og styrket CAMD i deres organisatoriske arbejde og kan nu konstatere en tilfredsstillende afholdelse af møder i CAMD med dagsorden og efterfølgende referater.

Den løbende kontakt med fast månedlig rapportering om projektets forløb i Diankana og  rapporte-ring om regnskab inklusive kopi af alle bilag, har fungeret perfekt.

diankana.coop

Vi har fået installeret solceller så der nu er elektricitet i CAMDs bygning, hvilket gør det muligt at afholde møder, vise film, præsentationer og billeder også efter mørkets frembrud. Vi har af samme grund kunnet etablere en lille ”cybercafe” og derudover er det nu muligt at afprøve mindre elektriske hjælpemidler. Endvidere er der lavet en hjemmeside ’www.diankana.coop, som giver nye muligheder for kommunikation, markedsføring og salg af de lokale produkter. En lille gruppe af landsbyens unge har fået lidt undervisning i, hvordan de kan vedligeholde og forbedre hjemmesiden, og de er i gang med at få yderligere hjælp fra lokale konsulenter eller fra universitetet i Kankan.

 

                                   

 

Økologiske landbrugsmetoder

Vi har arbejdet med test af 6 økologiske teknikker: brug af husdyrgødning fra køer og fjerkræ, kompost, jorddække, flydende gødning, 2-3 typer planteudtræk til bekæmpelse af insekter og sygdomsangreb i forhold til CAMD’s medlemmers salgs-afgrøder, som primært er chili, auberginer og forårsløg, og også enkelte tests med ris og majs. Grønsager dyrkes især af CAMD’s kvindelige medlemmer og de økologiske metoder er foregået på kvindernes egne parceller og på parceller, som projekt-teamet har lånt til formålet. Ialt ca. 40 personer har deltaget direkte, medens ca. 20 personer inklusive de fire facilitatorer, nu har dannet 4 grupper i to haveområder, hvor de fortsætter arbejdet med økologiske dyrkningsmetoder efter 2022.

Kalil Limbana Diakité (en rådgiver fra ENAE, en national landbrugsskole) var fra februar 2021 til september 2021 tilknyttet projektet som rådgiver med fokus på økologiske metoder.

Resultaterne af hans indsats har ikke til fulde levet op til vores forventninger: Hans landbrugsfaglige kapacitet var ok, men han formåede ikke at støtte projekt-teamet i at facilitere erfaringsudveksling og ny gruppedannelse på tværs af familier.

Frankouman Condé (en rådgiver fra ANPROCA, en organisation til fremme af og rådgivning for landdistrikterne) fungerede fra november 2021 til april 2022 som rådgiver med fokus på organisation og reorganisering af CAMDs forskellige faggrupper. Han bidrog med en god statusrapport, men han havde desværre ikke kapacitet til at fungere som faglig konsulent.

Lokale dialog-grupper (Farmer Family Learning Groups)

Der blev, da vi startede projektet i november 2019, etableret 5 FFLG-grupper, og det var planen at vi selv skulle stå for oplæringen af facilitatorerne så de kunne forestå implementeringen af  dialog-grupperne. Det var derudover hensigten også at oplære dem til at kunne implementere spare/låne-grupperne. Men fordi vi ikke har kunnet være fysisk til stede i Diankana i 2020 og 2021, har opgaven desværre ikke kunnet gennemføres. De 5 grupper som blev dannet, er derfor gået tilbage til deres vanlige familie-baserede organisering.

Der er imidlertid udtrykt klar interesse for at revitalisere FFLG- og VSLA-grupperne i et senere projekt.

Rapporteringen fra CAMD i Guinea

Vi har i hele projektets forløb modtaget rapporter fra koordinator og CAMDs formand (præsident) om projektets forløb og om de erfaringer de har gjort sig, og vi har siden sommeren 2020 organiseret virtuelle ’SKYPE’-møder med dem. Desværre ikke altid med lige stor success, da internetforbin-delsen ikke altid er til at stole på i Guinea.

Vi har ved vores sidste besøg i Diankana i november 2022 haft møder med projektets koordinator og facilitatorer samt CAMDs ledelse, og vi har også mødtes med ADIB i Conakry.

Derudover har vi ved projektets afslutning modtaget evaluerings-rapporter fra projektets koordinator og fra CAMDs bestyrelse.

Vores indtryk fra disse møder og rapporter indgår naturligvis i vores refleksioner i den afsluttende rapport.

 

 

Resultaterne

Vi er tilfreds med at der nu er etableret elektricitet i CAMDs lokaler i Diankana med de muligheder som det åbner, og vi er også meget tilfreds med etablering af  hjemmesiden www.diankana.coop, som kan forbedres til markedsføring af lokale produkter og præsentation af CAMD-medlemmernes  erfaringer med økologiske landbrugsmetoder

Implementeringen af økologiske landbrugsmetoder hos CAMD-medlemmer har vist klare positive resultater med blandt andet øget udbytte, ingen køb af kemi og mindre behov for vanding. En lille gruppe kvinder har fremhævet, at teknikkerne med jorddække og brug af biologiske midler til bekæmpelse af insekter og sygdomme virker godt.

En mindre gruppe CAMD-medlemmer har derfor taget de økologiske landbrugsmetoder til sig og fortsætter med at praktisere økologisk landbrug i deres daglige arbejde på deres egne parceller. Også en gruppe af Diankana’s unge er begyndt at praktisere økologiske metoder, og CAMDs ledelse understreger at de gode erfaringer, med tiden, vil medføre en væsentlig udbredelse af metoderne.

Generelt er bevidstheden, om sammenhængene mellem økologi, miljø og sundhed i Diankanas befolkning og især i CAMDs medlemskreds, blevet styrket.

Vores ambitioner om introduktion til spare/låneordninger blandt CAMDs medlemmer, styrkelse af det lokale samarbejde mellem CAMDs medlemmer, ’studiebesøg’ til andre økologiske landbrug (bl.a. i Mali), og strategisk planlægning for området omkring Diankana for CAMDs ledelse/bestyrelse, har vi ikke kunnet gennemføre på grund af Corona-pandemi og militærkup i både Mali og Guinea, som har medført lukkede grænser

Først i slutningen af 2021 har det været muligt igen at rejse ud af og ind i Guinea, hvor vi så har sendt koordinator og facilitatorer på kursus i økologisk landbrug på Centre Mampuya i Senegal og vi har kunnet gennemføre besøgsrejser i april og november måneder i 2022.

Fremtiden

På baggrund af vores meget positive erfaringer med samarbejdet med CAMD i Diankana, og nogle meget konstruktive samtaler ved besøg hos lokale NGOer i Guinea i november 2023, arbejder vi nu på at etablere et nyt projekt, med fokus på de samme hovedtemaer, men udvidet til også at omfatte andre af de lokale landsbyer omkring Kankan, og i et tættere samarbejde med én eller flere lokale NGO’er, som arbejder med de samme temaer.

CAMDs bestyrelse har selv ajourført deres lokalplan for landsbyområdet Diankana og dermed også deres prioritering af fremadrettede tiltag, som bl.a. omfatter udvidelse af vandforsyning (især drikkevand til befolkningen. men også vand til husdyr og afgrøder i tørtiden), beskyttelse og udvidelse af lokal skov samt beskyttelse af alle vandløb i området med beplantning.

Vi vil meget gerne byde nye folk velkommen ind i vores lille projektgruppe. I Guinea taler man fransk og lokale sprog, så det er fint med at kunne fransk, men det er ikke noget krav.

Fortiden

Er du interesseret i at vide mere om forløbet med projektet siden vi fik kontaktet med kooperativet i Diankana i 2016, er du meget velkommen til at dykke ned i vores rapporter fra projektforløbet:

En uddybende beskrivelse af projektets anden fase, kan læses i

 • Projektbeskrivelsen fra maj 2019 (link), og
 • Rejserapport fra opstartsbesøget i november 2019 kan læses her. (link)
 • Du kan se en præsentation af projektet fra SuG-temamøde 29. januar 2020, (link)

·         Beretningen om etableringen af internetcaféen (link) og

·         Rejserapporten fra det afsluttende besøg i Diankana i november 2022 (link)

·         Slutrapport til CISU (link) og kommentar fra CISU (link

 • Slutregnskab til CISU (link) og kommentar fra CISU (link)

Og endelig kan den afsluttende rapport rapport om

 • projektets første fase fra 2018 læses her. (link)

 

 links:

Projektbeskrivelsen fra maj 2019 

https://docs.google.com/document/d/0B-iqdWF9LmT5dkdYMlFkVDMtU2VQY3NTcVJNRFh2alhVNDRz/edit?usp=sharing&ouid=114351240384167237356&resourcekey=0-roFfEtT6F8bkpMeNEedsqg&rtpof=true&sd=true

Rejserapport fra opstartsbesøget i november 2019 kan læses her:

(link) https://drive.google.com/file/d/0B-iqdWF9LmT5dGpEU2w3ekdLcktfaTJqMVZodzVLWHdra3FF/view?usp=sharing&resourcekey=0-DUNrrh9u6zIJVnO-dwovDA

Du kan se en præsentation af projektet fra SuG-temamøde 29. januar 2020, :

https://docs.google.com/presentation/d/1MI-Ilq0ghTUYyixEzSB8FvTB7uAa_hcN/edit?usp=sharing&ouid=114351240384167237356&rtpof=true&sd=true

Beretningen om etableringen af internetcaféen (link) og

https://drive.google.com/file/d/16Ep2LvVZ4rOC3ACvduMEG1-OQtMBRxc3/view?usp=sharing

Rejserapporten fra det afsluttende besøg i Diankana i november 2022 (link)

https://drive.google.com/file/d/1mNwpWc1bscZRvcJ7BAtdlKdG706YTVvm/view?usp=sharing

Slutrapport til CISU (link) og kommentar fra CISU (link)

https://drive.google.com/file/d/16TZLe9wJxki006yseRfVzTXPVVPcDl63/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1q3LomRMK3mrdNZqidazo-HVE2aRaOyYV/view?usp=sharing

Slutregnskab til CISU (link) og kommentar fra CISU (link)

https://drive.google.com/file/d/1HV7GIBO6eIt46h2GgsaVZF1upaw1b4yb/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ZZMx5k7PlvTOL2y42Y3GVkRXZAwpbnAK/view?usp=sharing

Og endelig kan den afsluttende rapport rapport for projektets første fase fra 2018 læses her. (link)

https://drive.google.com/file/d/0B-iqdWF9LmT5WXMweG9VRm5NT216YXZUVG9ZMi1XXzdvaHVn/view?usp=sharing&resourcekey=0-sVID9rO4j1uc0qlzzbgXOQ

 

                                                                                                               Demonstrations-parcel

Resumé af de væsentligste aktiviteter som er gemmenført

Trods disse vanskelige betingelser, er det lykkedes for CAMD at få landbrugsteknisk bistand af en lokal konsulent/underviser siden februar 2021 og frem til hans sidste rapport i maj 2021, og en lokal revisor har gennemført revision af regnskabet fra projektstart til udgangen af 2020.

Vi har haft løbende kontakt med CAMD, dels med månedlige aktivitetsrapporter og regnskab fra CAMD og dels har vi jævnligt haft SKYPE-møder med CAMDs præsident og projektets lokale koordinator, Mamadou Cherif.

Der afholdtes ekstraordinær generalforsamling i CAMD i oktober 2021, hvor projektets status var hovedemnet.

De vigtigste emner på generalforsamlingen var:

 1. Refleksioner over de aktiviteter som ikke har kunnet gennemføres
 2. Resultater opnået ved etableringen af demonstrations parceller, brugen af sol-tørrings anlæg og hjælpen fra den lokale konsulent
 3. Drøftelse af de nærmest forestående aktiviteter: ansættelse af to kvindelige facilitatorer, ansættelse af en ny konsulent og hans arbejdsopgaver, en studierejse og installation af solceller og computere
 • endvidere refererede nogle af kvinderne deres erfaringer fra demonstrations parcellerne, således:

Siata Touré fortæller om erfaringer med organisk gødning og tildækning af jorden

Awa-Fadima Kaba fortæller om mindre vandforbrug og forlænget høstsæson indtil oversvømmelserne begynder

Mali Kaba fortæller om betydningen af ko-gødning og tildækning af jorden for større løg

Kensa Cherif fortæller om hvordan tildækning og tættere såning af piment giver langt større antal frugter og et væsentlig mindre forbrug af vand.

Referat fra generalforsamlingen foreligger på fransk.

 

 

                                         

Flydende økologisk gødning                                                                                                                      Arbejde med jorden

Siden Generalforsamlingen i oktober 2021.

 • Projektets lokale koordinator Mamadou Cherif er fratrådt som følge af job i Sigiri, og han er erstattet af den ene hidtidige facilitator Lamine Kaba.
 • Der er nu ansat to nye facilitatorer, som begge er kvinder.
 • Der er ansat en ny konsulent/rådgiver, idet man ikke var helt tilfreds med den foregåendes arbejde.
 • I ugen fra den 11 til den 19 december har de to hidtidige facilitatorer sammen med de to nye kvindelige facilitatorer deltaget i et kursus om økologiske landbrugsmetoder hos Sahel Verts kursuscenter MAMPUYA i Senegal.
 • Vi har nu taget kontakt til GRETs folk i Guinea og har derved fået kontakt til andre lokale organisationer som arbejder med økologiske landbrug, som kan være egnede mål for en kommende studierejse for en mindre gruppe CAMD-medlemmer.
 • Der er undertegnet kontrakt med en lokal leverandør i Guinea for etablering af solcelle-anlæg og tilhørende ’Internet-cafe’.

Denne del af projektet er konfigureret i tæt samarbejde med Nordisk Folkecenter for Vedvarende  Energi i Thy, og der er fra fonde opnået supplerende bevilling, som kan dække de væsentligt øgede udgifter til opfyldelse af de større krav end oprindeligt projekteret.

 • Vi forventer at solcelle-installationen kan afsluttes inden udgangen af april måned 2022, i forbindelse med vores besøg, hvor også installationen at internet og computere skal gennemføres.

Projektets fremtid.

 • Den nuværende bevilling udløber den 30. april 2022, hvilket er inden høst-sæsonen for 2021-22 er helt slut. Men vi har på grund af Corona-pandemiens hærgen besluttet at søge CISU om forlængelse af projektet i yderligere 6 måneder.
 • Vi planlægger besøg i Guinea i april måned og håber på at restriktioner ikke igen forhindrer at vi kan gennemføre rejsen.
 • Vi planlægger endnu et besøg i Guinea i oktober måned, under forudsætning af at CISU godkender en projektforlængelse og at restriktioner ikke kommer i vejen for at vi kan gennemføre rejsen.
 • Endelig har vi taget fat på snakken om en mulig tredje fase med en drejning mod facilitering af et mere omfattende samarbejde i Guinea omkring økologisk landbrug.

Projektet er fase to af et foregående partnerskabsprojekt.

Projektet er en fortsættelse af et partnerskabsprojekt mellem SuG og landbrugskooperativet CAMD (Coopérative agricole multifonctionnelle de Diankana), som blev etableret i den første fase i 2017-2018.

Projekt påbegyndtes i november 2019, hvor vi (Kristina og undertegnede) i tog til Guinea for at igansætte anden fase, som handler om at styrke CAMD som fællesskab for sine knap 1.000 medlemmer. Sammen med dem skal vi indarbejde den praktiske anvendelse af økologiske landbrugsmetoder, så praksis og viden om økologiske metoder indgår i det daglige arbejde på lige fod med de metoder, som allerede anvedtes før koloniseringen og europæisk landbrug satte sit aftryk på deres oprindelige dyrkningsmetoder.

Indsatsen gennemføres med implementering af FFLG-metoden (FarmerFamilyLearningGroup), hvor økologiske dyrkningsteknikker indgår som et centralt element sammen med træning i at udveksle erfaringer mellem de lokale landbrugere.

Heri inddrages bl.a. Guineas forsknings- og uddannelsesinstitutioner for landbrug som en central medspiller, ligesom andre aktører i det fransktalende Vestafrika inddrages.

Det primære mål er at opnå et større udbytte af de lokale landbrugeres indsats, så det bliver lettere for såvel dem selv som kommende generationer, at brødføde sig selv og skabe sig et udkomme. Hertil kommer det andet mål om at styrke kooperativets kapacitet som organisation med vægt på at styrke samarbejdet mellem de lokale landbrugere og andre landbrugsorganisationer og at deltage aktivt i planlægningen af udviklingen af lokalområdet.

Kort resumeret er der tre hovedpunkter i projektets formål :

 • Styrkelse af CAMDs medlemmer landbrugsfagligt med anvendelse af økologiske metoder og aktiv erfaringsudveksling.
 • Styrkelse af CAMDs kapacitet som kooperativ organisation til løsning af fælles opgaver.
 • Styrkelse af CAMD til at kunne deltage aktivt og gerne proaktivt i en strategisk planlægning af udviklingen i lokalområdet.

Hvis du vil vide mere om projektet

Vi vil meget gerne have flere med i projektgruppen; kendskab til fransk er ingen betingelse, men en fordel.

En uddybende beskrivelse af projektets anden fase, som nu er påbegyndt, kan læses i Projektbeskrivelsen fra maj 2019 (link), og Rejserapport fra opstartsbesøget i november 2019 kan læses her. (link)

Den afsluttende rapport rapport for projektets første fase fra 2018 kan læses her. (link)

 

Lidt om Guinea

Guinea ligger i Vestafrika lidt nord for Ækvator med kyst til Atlanterhavet i vest og ellers omkranset af Guinea-Bissau, Senegal, Mali, Elfenbenskysten, Sierra-Leone og Liberia.

Det officielle sprog i Guinea er fransk, men der tales flere forskellige lokale sprog, således f.eks. malinké som eneste sprog for mange i Diankana. Analfabetisme er i øvrigt udbredt.

Guinea er et frodigt land med tropisk klima og med mange udviklingspotentialer.

På trods af disse potentialer hører landet til blandt verdens fattigste. Mange søger fra landområder til de større byer for at få uddannelse eller beskæftigelse, andre søger som flygtninge eller emigranter at opnå et bedre liv uden for Afrika, og andre igen bliver i lokalområdet og gør, hvad de kan for at få et værdigt liv der.

 

Hvorfor og hvordan

Det er i den sammenhæng at projektet har relevans. I landsbyen Diankana med lidt mere end 4.000 indbyggere finder man landbrugskooperativet CAMD  med ca. 840 medlemmer (heraf ca. ¾ kvinder), der stort set alle er beskæftiget med jordbrug eller dyrehold. Kooperativet er velorganiseret med en administrativ ledelse, vedtægter og med ca. 21 fagligt opdelte undergrupper. De er fattige og har ønsket hjælp til at fremme deres produktion efter ideen om den skandinaviske andelsbevægelse og bæredygtighed for at sikre, at såvel dem selv som kommende generationer kan se deres udkomme ved at blive i lokalområdet og leve et godt liv der.

I hovedstaden Conakry finder man NGO’en, ADIB (Association pour le Développement des Initiatives à la Base), der er en slags hjemstavnsforening bestående af veluddannede folk med rødder i Diankana, og som brænder for at bidrage til udviklingen af kooperativet og lokalområdet i det hele taget.

Det er disse 2 organisationer CAMD og ADIB, som er de centrale partnere i projektet.

Metoden FFLG er valgt som lokal-samfunds-udviklings-metode, da der er gode erfaringer i mange andre tilsvarende udviklingsforløb. Det er denne metode, som anvendes i workshops og møder, så kooperativets medlemmer trænes i at anvende metoden i deres daglige arbejde.

Rækken af workshops har med brug af FFLG-metoden oplært udvalgte CAMD-medlemmer i at anvende metoden til at pege på de emner, som samarbejdsaftalen udpeger som centrale og som projektet fremover skal koncentreres om. Således skal FFLG-metoden indarbejdes som den metode, CAMDs medlemmer fremover anvender til afklaring af fælles problemstillinger og finder frem til løsninger på en måde, så alle kan lære af hinanden, og at løsninger bliver forståelige for alle. I forløbet har vi som SuG-medlemmer rollen som superviser og støtter for de deltagende CAMD-medlemmer og bidrager til uddannelse af lokale supervisere.

I projektformuleringen udtrykker vi projektets formål således:

 • at bidrage til udvikling af den lokale fødevareproduktion i og omkring Diankana med anvendelse af økologiske dyrkningsmetoder, således at jorden udnyttes under hensyntagen til miljø, natur og økosystemer og således, at den lokale befolkning opnår mere sikkerhed, suverænitet og kontrol med deres egen fremstilling af fødevarer. Projektet relaterer sig især til FN’s tre verdensmål 1, 2 og 13 om fattigdomsbekæmpelse, ansvarlig fødevareproduktion  og klima-indsats.

Hvis du vil vide mere om projektet

 Vi vil meget gerne have flere med i projektgruppen; kendskab til fransk er ingen betingelse, men en fordel.

Baggrundsviden:

Projektet er en fortsættelse af det partnerskabsprojekt mellem SuG og landbrugskooperativet CAMD (Coopérative agricole multifonctionnelle de Diankana), som blev etableret i den første fase i 2017-2018.

Projektansøgningen blev godkendt af CISU i august 2019, hvorefter vi (Kristina og undertegnede) i november tog til Guinea for at igansætte anden fase, som mere konkret handler om al styrke CAMD som fællesskab for sine knap 1.000 medlemmer. Sammen med dem skal vi styrke og udbrede den praktiske anvendelse af økologiske landbrugsmetoder og vi skal indarbejde disse metoder i den praksis og viden om dyrkningsmetoder, som allerede fandtes før koloniseringen og europæisk landbrug satte sit aftryk på deres egne dyrkningsmetoder.

Indsatsen gennemføres med implementering af FFLG-metoden (FarmerFamilyLearningGroup), hvor økologiske dyrkningsteknikker indgår som et centralt element sammen med træning i at udveksle erfaringer mellem de lokale landbrugere.

Heri inddrages bl.a. Guineas forskningsinstitution for landbrug som en central medspiller, ligesom andre aktører i det fransktalende Vestafrika inddrages.

Det primære mål er at opnå et større udbytte af de lokale landbrugeres indsats, så det bliver lettere for såvel dem selv som kommende generationer, at brødføde sig selv og skabe sig et udkomme. Hertil kommer det andet mål om at styrke kooperativets kapacitet som organisation med vægt på at styrke samarbejdet mellem de lokale landbrugere og andre landbrugsorganisationer og at deltage aktivt i planlægningen af udviklingen af lokalområdet.

Kort resumeret er der tre hovedpunkter i projektets formål :

 • Styrkelse af CAMDs medlemmer landbrugsfagligt med anvendelse af økologiske metoder og aktiv erfaringsudveksling.
 • Styrkelse af CAMDs kapacitet som kooperativ organisation til løsning af fælles opgaver.
 • Styrkelse af CAMD til at kunne deltage aktivt og gerne proaktivt i en strategisk planlægning af udviklingen i lokalområdet.

 

Se slidshow fra temamøde 29. januar 2020 i Afdleling Midt

Lidt om Guinea

 Guinea ligger i Vestafrika lidt nord for Ækvator med kyst til Atlanterhavet i vest og ellers omkranset af Guinea-Bissau, Senegal, Mali, Elfenbenskysten, Sierra-Leone og Liberia.

Det officielle sprog i Guinea er fransk, men der tales flere forskellige lokale sprog, således f.eks. malinké som eneste sprog for mange i Diankana. Analfabetisme er i øvrigt udbredt.

Guinea er et frodigt land med tropisk klima og med mange udviklingspotentialer.

På trods af disse potentialer hører landet til blandt verdens fattigste. Mange søger fra landområder til de større byer for at få uddannelse eller beskæftigelse, andre søger som flygtninge eller emigranter at opnå et bedre liv uden for Afrika, og andre igen bliver i lokalområdet og gør, hvad de kan for at få et værdigt liv der.

Hvorfor og hvordan

 Det er i den sammenhæng at projektet har relevans. I landsbyen Diankana med lidt mere end 4.000 indbyggere finder man landbrugskooperativet CAMD  med ca. 840 medlemmer (heraf ca. ¾ kvinder), der stort set alle er beskæftiget med jordbrug eller dyrehold. Kooperativet er velorganiseret med en administrativ ledelse, vedtægter og med ca. 21 fagligt opdelte undergrupper. De er fattige og har ønsket hjælp til at fremme deres produktion efter ideen om den skandinaviske andelsbevægelse og bæredygtighed for at sikre, at såvel dem selv som kommende generationer kan se deres udkomme ved at blive i lokalområdet og leve et godt liv der.

I hovedstaden Conakry finder man NGO’en, ADIB (Association pour le Développement des Initiatives à la Base), der er en slags hjemstavnsforening bestående af veluddannede folk med rødder i Diankana, og som brænder for at bidrage til udviklingen af kooperativet og lokalområdet i det hele taget.

Det er disse 2 organisationer CAMD og ADIB, som er de centrale partnere i projektet.

Metoden FFLG er valgt som lokal-samfunds-udviklings-metode, da der er gode erfaringer i mange andre tilsvarende udviklingsforløb. Det er denne metode, som anvendes i workshops og møder, så kooperativets medlemmer trænes i at anvende metoden i deres daglige arbejde.

Rækken af workshops har med brug af FFLG-metoden oplært udvalgte CAMD-medlemmer i at anvende metoden til at pege på de emner, som samarbejdsaftalen udpeger som centrale og som projektet fremover skal koncentreres om. Således skal FFLG-metoden indarbejdes som den metode, CAMDs medlemmer fremover anvender til afklaring af fælles problemstillinger og finder frem til løsninger på en måde, så alle kan lære af hinanden, og at løsninger bliver forståelige for alle. I forløbet har vi som SuG-medlemmer rollen som superviser og støtter for de deltagende CAMD-medlemmer og bidrager til uddannelse af lokale supervisere.

 

I projektformuleringen udtrykker vi projektets formål således:

 • at bidrage til udvikling af den lokale fødevareproduktion i og omkring Diankana med anvendelse af økologiske dyrkningsmetoder, således at jorden udnyttes under hensyntagen til miljø, natur og økosystemer og således, at den lokale befolkning opnår mere sikkerhed, suverænitet og kontrol med deres egen fremstilling af fødevarer. Projektet relaterer sig især til FN’s tre verdensmål 1, 2 og 13 om fattigdomsbekæmpelse, ansvarlig fødevareproduktion og klima-indsats.

 

 

Kim Petersen