Send Afghan Children to School
Uddannelse Afghanistan

Uddannelse Afghanistan

Afghanistan Send Afghan Children to School (SACS) støtter skolegang for børn fra fattige og splittede familier i Herat, Afghanistan. I 2015 startede vi med 5 piger og drenge, og siden er det langsomt vokset til 31 børn i 2022. Efter Talebans magtovertagelse er organiseringen ændret, men indtil nu er det lykkedes fortsat at støtte børnene og deres familier.

Send Afghan Children to School (SACS)

Uddannelse Afghanistan

SACS støtter skolegang for børn fra fattige og splittede familier i Herat, Afghanistan. I skoleåret 2015 startede vi med 5 piger og drenge, og siden er det langsomt vokset til 31 børn i 2022. Efter Talebans magtovertagelse er organiseringen ændret, men indtil nu er det lykkedes fortsat at støtte børnenes skolegang – pt. også med akut fødevarehjælp til deres familier. Desværre sætter Taleban pt. begrænsninger for de ældste pigers skolegang.

Initiativet er taget af en afghansk familie, der kom til Danmark i 2013. Familien har erfaringer med at yde denne form for støtte og har et godt netværk af frivillige i Herat. Sponsorgruppen ønskes udvidet! Vi vil udvide antallet af børn og sikre hele deres grundskoleforløb bl.a. ved at bede om økonomisk støtte fra privatpersoner, fonde m.v.

Baggrunden er, at et meget stort antal børn fra fattige familier i Afghanistan ikke går i skole. Forældrene skal selv betale skoleuniformer, bøger, skoletasker, hygiejneartikler, m.m., mens selve skolegangen er gratis. Hvis forældrene er døde eller ikke har de økonomiske ressourcer, får børnene ikke en grundskoleuddannelse. Konsekvensen er, at børnene bliver analfabeter uden mulighed for en relevant uddannelse.

 SACS målgruppe er drenge og piger i alderen 6 – 18 år bosat i Herat, som er beliggende i den vestlige del af Afghanistan. Byen er landets 3. største med et indbyggertal på ca. 350.000.

SACS visionen er gennem uddannelse at give målgruppen langt større mening og indhold i hverdagen, samt skabe respekt for etnisk og religiøs mangfoldighed. Dette kan bidrage til at skabe fred, tolerance og forståelse og dermed samlet set mere sikkerhed, tryghed og tro på fremtiden.

SACS formål er at skaffe de nødvendige ressourcer til, at et antal drenge og piger får mulighed for at gå i grundskole. De indsamlede midler anvendes til indkøb af nødvendige skoleuniformer, bøger, skoletasker, hygiejneartikler m.v., som kræves for at børnene kan gå i skole. Det langsigtede mål er at skabe mulighed for, at et større antal børn kan sendes i skole og modtage undervisning i et fuldt skoleforløb.

SACS bygger på en indsats både fra Afghanistan og Danmark. Frivillige kontaktpersoner i Herat, Afghanistan har til opgave at opsøge relevante familier, lave aftaler om skolegang, indkøbe det nødvendige, supervisere skolegangen og levere ønsket dokumentation. Den foreløbige erfaring er, at dækning af et enkelte barns nødvendige udstyr i et skoleår beløber sig til ca. 500 kr. Bortset fra bankgebyrer går alle sponsorbeløb direkte til indkøb til børnene.

Arbejdsgruppen i Danmark har til opgave at skaffe midler og ønsket dokumentation, samt varetage kontakten til sponsorerne. På længere sigt søges SACS udvidet til en langt større indsats, hvor det forhåbentlig vil være muligt at skaffe større sponsorater fra privatpersoner, fonde mv.

Arbejdsgruppen i Herat indkøber det nødvendige udstyr til det enkelte barn. Forældrene modtager ikke penge eller får ansvar for indkøb af udstyr. De frivillige i Afghanistan afrapporterer til SACS, som informerer bidragyderne både i forhold til økonomi og børnenes skolegang.

De frivillige i Afghanistan og Danmark arbejder gratis. Samarbejdet med de frivillige i Afghanistan går fint, og arbejdsgruppen i Danmark får fotohilsener samt den ønskede dokumentation for afholdte udgifter og børnene skolegang. I en situation, hvor det ikke er muligt at besøge Herat, er det helt afgørende at have en organisation, der sikrer sponsorerne dokumentation for, at deres bidrag fuldt ud går til formålet.

Bidrag til SACS kommer fra privatpersoner i vores netværk. I 2021  har og Soroptimisterne i Randers. Soroptimisterne Mariagerfjord og Randers Y Men’s Club, Seniorer uden Grænsers støttepulje og en række enkeltpersoner ydet støtte. I 2021 er antallet af SACS-børn øget til 31. På grund af Corona og Talibans magtovertagelse øger vi ikke i 2022 antallet af børn, men alle vore sponsorbørn skal sikres et helt grundskoleforløb! Vi ønsker derfor om muligt tilsagn fra flere sponsorer om at støtte de næste år, ligesom vi i fælleskab vil øge antallet af SACS-børn i fremtiden.

Er du interesseret i at vide mere og måske bidrage til SACS? Så kontakt os nu, få tilsendt vores nyhedsbreve og overvej at blive sponsor ved at henvende dig til den projektansvarlige.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

English Version:

Send Afghan Children to School.

Education Afghanistan.

Education.

Project Send Afghan Children to School (SACS) supports schooling for children from poor and split-up families in Herat, Afghanistan. The project started in 2015 with supporting 5 children (girls and boys), and since then it has gradually increased the number of children to consist of 31 children. After the takeover by Taleban in 2021, the organization of the project has somewhat changed. However, the project has managed to keep on supporting the children and their families.

Send Afghan Children to School.

Project Send Afghan Children to School (SACS) supports schooling for children from poor and split-up families in Herat, Afghanistan. In 2015 the project started with supporting 5 children (girls and boys), and since then it has gradually increased the number of children to consist of 31 children. After the takeover by Taleban in 2021, the organization of the project has somewhat changed, however, the project has managed to keep on supporting the children and their families – and at present also with acute provisions of food.

Unfortunately Taliban at present put restrictions on the school attendance of the older girls.

The establishment of the group of sponsors and volunteers in Denmark is initiated by an Afghan family, who came to Denmark in 2013. This family is experienced in giving this kind of support to poor children from the time before their flight, and thus has a network of volunteers in Herat. The project aim at increasing the number of children and securing their primary schooling by also increasing the fundraising in Denmark from funds, charity and support from private individuals.

The fact that a great number of Afghan children from poor families do not have the means to go to school is the background for the project. Their parents have to pay for school uniforms, learning materials, school bags, hygiene materials, etc., the schooling, however, is free. Thus the children will not get any primary education, if their parents have died, disappeared or lack financial resources. The result is that the children face an existence as illiterates without any possibility of relevant education.

The target group of the SACS project is boys and girls aged 6 to 18 years, residing in Herat, a city situated in the western part of Afghanistan. The city is one of the largest in the country with a population of 350,000 people.

The vision of the SACS project is to provide the necessary (sufficient) resources for a number of boys and girls to get primary education. The collected financial resources are spent on providing the above mentioned materials obligatory for school children in Afghanistan. The long-term plan is to provide the opportunity for an increasing number of children to get and complete primary schooling.

The SACS project is based on contributions from volunteers in both Afghanistan and Denmark. Voluntary contacts in Herat have the task of seeking out relevant families, making agreements about attendance in schools, providing necessary means and materials, supervising appearance and furnishing the project with the wanted documentation. At present the expences for each child amounts to about 500 DKK once-and-for-all.

Apart from bank charges all funding goes directly to provisions for the children.

The party of volunteers in Denmark have the task of fundraising and of receiving and passing on to sponsors documentation for the activities in Afghanistan.

The party of volunteers in Afghanistan provide/buy the necessary materials for the individual child. The parents do not get access to the money or are given any responsibility for provision of materials. The volunteers in Afghanistan report back to SACS, who inform the sponsors and contributors on finances and the attendance and progress of the children. The volunteers in Afghanistan and Denmark of course work for free. The collaboration with the volunteers in Afghanistan is fine, and the Danish volunteers receive photo greetings together with the wanted documentation of the activities in Afghanistan. As it is not at present possible to visit Afghanistan, it is of absolute necessity to have an organization that is able to secure documentation for the sponsors that their donations end in the right place and for the right purpose.

Donations to SACS come from private individuals and charity organizations in the network of SACS. In 2021 The Soroptimists In both Randers and Mariager-Fjord, Y-MEN’s Club, Seniors without Borders and several private individuals have given their support. At present the number of receiving children is 31. For the time being it is not likely that it will be possible to expand the project. Instead it is the hope and a priority to try to secure a full primary schooling for the children already part of the project.

So further support from our present sponsors, be they private individuals or organizations, and hopefully also from new sponsors will be necessary in the future.

Do you want further information of the SACS project or maybe consider sponsoring the education of the children, please contact the project manager now.